نویسنده = ������������ ��������
بررسی رفتار لرزه ای ساختمان های دارای جداساز لرزه ای پایه با در نظرگیری اندرکنش خاک و سازه تحت زلزله های حوزه نزدیک و دور از گسل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1400

10.22034/jcee.2021.47601.2065

مریم رشیدی؛ مجتبی فتحی؛ افشین ناصرپور