نویسنده = �������� �������������� ������
اثرسنجی مسیرنمایی طولی در کاهش فراوانی تصادفات انحرافی در راه‌های چندخطه برون‌شهری

دوره 50.4، شماره 101، اسفند 1399، صفحه 1-9

10.22034/jcee.2019.9088

مائده بحیرایی؛ حمیدرضا بهنود؛ علی عبدی کردانی؛ حسین رییسیان زاده