اثرسنجی مسیرنمایی طولی در کاهش فراوانی تصادفات انحرافی در راه‌های چندخطه برون‌شهری

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه بین‌المللی امام خمینی، قزوین

2 دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی، قزوین

3 اداره کل راهداری و حمل‌ و نقل جاده‌ای خراسان رضوی

چکیده

تصادفات انحرافی بخش عمده‌ای از کل تصادفات جاده‌ای برون‌شهری را تشکیل می‌دهد. هدف از انجام این پژوهش اثرسنجی مسیرنمایی طولی با استفاده از خط‌کشی طولی و تلفیق آن با بازتاب‌های چشم‌گربه‌ای و در پی آن تفکیک اثر هرکدام از انواع تجهیزات بر فراوانی تصادفات جاده‌‌های برون‌شهری و ارائه ضریب اصلاح تصادف با توجه به مطالعه قبل و بعد از اقدامات اصلاحی می‌باشد. در این پژوهش با توجه به اقدامات مسیرنمایی انجام شده در سال 1393 در محورهای استان خراسان رضوی، داده‌های ترافیکی و تصادفات انحرافی و سایر داده‌های مورد نیاز برای اثرسنجی به روش بیز تجربی جمع‌آوری شد. در این مطالعه، مقدار اثربخشی نهایی برای خط‌کشی طولی و همچنین تلفیق آن با بازتاب‌های چشم‌گربه‌ای در شب به ترتیب برابر با 36 و 5/43 درصد به دست آمد که معادل با ضرایب اصلاح تصادف 64/0 و 565/0 می‌باشد. نتایج این تحلیل نشان‌دهنده تأثیر معنادار تجهیزات مسیرنمایی بر تصادفات انحرافی در شب می-باشد. همچنین معناداری اثرات اقدامات ترکیبی این تجهیزات به مراتب بیشتر از استفاده صرف از هرکدام از آن‌ها است. در نهایت، تاثیر معناداری برای کاهش تصادفات انحرافی در طول شبانه‌روز (شامل ساعات روشن روز) برای اقدام خط‌کشی طولی مشاهده نشد ولی خط‌کشی طولی در تلفیق با بازتاب چشم-گربه‌ای تاثیری با معناداری بیشتر برای تصادفات انحرافی در طول روز داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness Evaluation of Longitudinal Delineation in Reducing the Run-Off Crashes in Rural Multi-Lane Roads

نویسندگان [English]

  • Maedeh Bahiraii 1
  • Hamid Reza Behnood 2
  • Ali Abdi Kordani 2
  • Hossein Raiisianzadeh 3
1 Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran
2 Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran
3 Khorasan Razavi Provincial Department of Road Maintenance Transportation
چکیده [English]

Run-Off-the-Road crashes (including: overturning, outgoing or fixed object crashes) form a considerable part of all rural road crashes and delineation generally affects them. This study aims at evaluating longitudinal delineation using pavement markings and its combination with the road pavement raised markers in the reduction of rural road crashes. Thereafter, the crash modification factor (CMF) will be found applying the before-after study on several treatment sites. In order to, traffic and crash data and the other required data for evaluating with empirical Bayes method gathered in Khorasan Razavi province in year 2014 as the treatment year for delineation activities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Longitudinal delineation
  • Safety effectiveness evaluation
  • Empirical bayesian
  • Crash modification factor
حقیقی ف ر، یوسفی ح، یوسفی ف، "بررسی میزان تأثیرگذاری خط‌کشی عرضی روسازی بر آرام‌سازی ترافیک با استفاده از آزمون t (مطالعه موردی: ورودی شهر ایزدشهر)"، مهندسی زیرساخت­های حمل­ونقل، 1394، 1 (4)، 79-91.
رضوی س م س، حقیقی ف ر، شیخ­فرد ع، حق­نژاد م، "مطالعات صورت گرفته در خصوص خط­کشی­های طولی و عرضی راه­ها به منظور کاهش احتمال وقوع تصادفات"، اولین کنفرانس ملّی مهندسی راه و ترابری، رشت، دانشگاه گیلان، 1396.
Ariën C, Brijs K, Vanroelen G, Ceulemans W, Jongen EM, Daniels S, Brijs T, Wets G, “The effect of pavement markings on driving behaviour in curves: a simulator study”, Ergonomics, 2017, 60 (5), 701-713.
Charlton SG, “The role of attention in horizontal curves: A comparison of advance warning, delineation, and road marking treatments”, Accident Analysis & Prevention, 2007a, 39 (5), 873-885.
Charlton SG, “Delineation effects in overtaking lane design”, Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour, 2007b, 10 (2), 153-163.
Elvik R, “The predictive validity of empirical Bayes estimates of road safety”, Accident Analysis and Prevention, 2008, 40, 1964-1969.
Farid A, Abdel-Aty M, Lee J, Eluru N, Wang, J, “Exploring the Transferability of Safety Performance Functions”, Accident Analysis and Prevention, 2016,94, 143-152.
Hauer E, Harwood D, Council F, Griffith M, “Estimating safety by the empirical Bayes method: a tutorial”, Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board (1784), 2002, 126-131.
Herbel S, Laing L, McGovern C, “Highway Safety Improvement Program Manual”, US Department of Transportation, Federal Highway Administration, Office of Safety, 2010.
Horberry T, Anderson J, Regan MA, “The possible safety benefits of enhanced road markings: a driving simulator evaluation”, Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour, 2006, 9 (1), 77-87.
Ogden KW, “Safer Roads: A Guide to Road Safety Engineering”, Ashgate Publishing Company, Burlington, United States, 1996.
Montella A, “Safety evaluation of curve delineation improvements: empirical Bayes observational before-and-after study”, Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board (2103), 2009, 69-79.
National Research Council (US). Transportation Research Board. Task Force on Development of the Highway Safety Manual and Transportation Officials. Joint Task Force on the Highway Safety Manual, 2010, Highway safety manual (Vol. 1). AASHTO.
Park ES, Park J, Lomax TJ, “A fully Bayesian multivariate approach to before-after safety evaluation”, Accident Analysis & Prevention, 2010, 42 (4), 1118-1127.
Patel R, Council F, Griffith M, “Estimating safety benefits of shoulder rumble strips on two-lane rural highways in Minnesota: empirical Bayes observational before-and-after study”, Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, 2019, 1, 205-211.
Persaud B, Lan B, Lyon C, Bhim R, “Comparison of empirical Bayes and full Bayes approaches for before-after road safety evaluations”, Accident Analysis & Prevention, 2010, 42 (1), 38-43.
Shen J, Gan A, “Development of crash reduction factors: methods, problems, and research needs”, Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, 1840, 1, 50-56.