نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آب تجدیدپذیر مهار تنش‌های آبی حوضه‌های آبریز کشور با مکان‌یابی مناسب صنایع بزرگ با توجه به تغییر اقلیم [53.2، شماره 111، 1402، صفحه 17-30]
 • آزمایش عملکرد میراگرهای لوله در لوله و هم مرکز تحت بار چرخه‌ای در اتلاف انرژی [53.2، شماره 111، 1402، صفحه 44-49]
 • آزمون برش مستقیم کاربرد الیاف پلیمری تایر بازیافتی در بهسازی مقاومت برشی ماسه بابلسر [53.2، شماره 111، 1402، صفحه 31-43]
 • آنالیز حدی ضریب ظرفیت باربری Nc پی نواری واقع بر یک‌لایه‌ی منفرد با روش آنالیز حدی ادغام‌شده با المان محدود [53.2، شماره 111، 1402، صفحه 147-156]

ا

 • ابزار محدودگر نیرو بررسی رفتار خرابی گنبد کابلی با فرم ترکیبی و بهبود رفتار با ابزارهای محدودگر نیرو [53.2، شماره 111، 1402، صفحه 1-16]
 • اتصال لوله‌ای X شکل بررسی عملکرد پوشش‌های CFRP و GFRP بر بهبود رفتار استاتیکی غیرخطی اتصالات لوله‌ای X شکل [53.2، شماره 111، 1402، صفحه 189-200]
 • اتلاف انرژی عملکرد میراگرهای لوله در لوله و هم مرکز تحت بار چرخه‌ای در اتلاف انرژی [53.2، شماره 111، 1402، صفحه 44-49]
 • ارزیابی لرزه‌ای ارزیابی آسیب‌پذیری لرزه‌ای خانه تاریخی کلانتر شهر تبریز مطابق دستورالعمل‌های ایتالیا [53.2، شماره 111، 1402، صفحه 76-83]
 • الیاف پلیمری تایر بازیافتی کاربرد الیاف پلیمری تایر بازیافتی در بهسازی مقاومت برشی ماسه بابلسر [53.2، شماره 111، 1402، صفحه 31-43]
 • الیاف لاستیک بازیافتی مطالعه آزمایشگاهی تأثیر سن، دما و میزان الیاف بر رفتار باتارد مسلح دوستدار محیط‌زیست [53.2، شماره 111، 1402، صفحه 61-75]
 • المان محدود ضریب ظرفیت باربری Nc پی نواری واقع بر یک‌لایه‌ی منفرد با روش آنالیز حدی ادغام‌شده با المان محدود [53.2، شماره 111، 1402، صفحه 147-156]
 • اندرکنش خاک و سازه بررسی رفتار لرزه‌ای ساختمان‌های دارای جداساز لرزه‌ای پایه با در نظرگیری اندرکنش خاک و سازه تحت زلزله‌های حوزه نزدیک و دور از گسل [53.2، شماره 111، 1402، صفحه 84-95]
 • اولویت بندی تعمیر شبکه اولویت بندی تعمیر لوله های شبکه های فاضلاب با رویکرد مدیریت دارایی (مطالعه موردی: شبکه فاضلاب منطقه دو شهر اصفهان) [53.2، شماره 111، 1402، صفحه 108-118]

ب

 • باتارد مسلح مطالعه آزمایشگاهی تأثیر سن، دما و میزان الیاف بر رفتار باتارد مسلح دوستدار محیط‌زیست [53.2، شماره 111، 1402، صفحه 61-75]
 • بارگذاری عملکرد میراگرهای لوله در لوله و هم مرکز تحت بار چرخه‌ای در اتلاف انرژی [53.2، شماره 111، 1402، صفحه 44-49]
 • بار محوری فشاری بررسی عملکرد پوشش‌های CFRP و GFRP بر بهبود رفتار استاتیکی غیرخطی اتصالات لوله‌ای X شکل [53.2، شماره 111، 1402، صفحه 189-200]
 • برنامه‌ریزی خطی ضریب ظرفیت باربری Nc پی نواری واقع بر یک‌لایه‌ی منفرد با روش آنالیز حدی ادغام‌شده با المان محدود [53.2، شماره 111، 1402، صفحه 147-156]
 • بسامد طبیعی تعیین بسامد ساختمان های بلند هرمی با سیستم لوله در لوله و لوله دسته‌بندی‌شده به روش تحلیلی [53.2، شماره 111، 1402، صفحه 201-217]
 • بناهای تاریخی ارزیابی آسیب‌پذیری لرزه‌ای خانه تاریخی کلانتر شهر تبریز مطابق دستورالعمل‌های ایتالیا [53.2، شماره 111، 1402، صفحه 76-83]
 • بهسازی خاک کاربرد الیاف پلیمری تایر بازیافتی در بهسازی مقاومت برشی ماسه بابلسر [53.2، شماره 111، 1402، صفحه 31-43]
 • بهسازی زیستی خاک تأثیر ریزشمع های زیستی در بهسازی خاک ماسه ای [53.2، شماره 111، 1402، صفحه 157-167]

پ

 • پسماند پیش بینی نرخ تولید پسماند شهر تبریز با استفاده از روش های هوش مصنوعی (ANN و SVM) و پیش پردازش موجکی برای افق بلندمدت [53.2، شماره 111، 1402، صفحه 136-146]
 • پیش‌بینی الگوی مصرف آب کاربرد تحلیل‌های مکانی GIS در مدلسازی و پیش‌بینی الگوی مصرف آب شهری در تبریز [53.2، شماره 111، 1402، صفحه 180-188]
 • پهنه‌بندی پهنه‌بندی احتمالاتی کارایی هیدرولیکی شبکه‌ توزیع آب با اعمال عدم‌قطعیت پارامترهای کلیدی [53.2، شماره 111، 1402، صفحه 50-60]
 • پوسته زیستی بررسی تأثیر اصلاح بیولوژیک بر افزایش مقاومت خاک‌های سیلتی قلیایی مناطق خشک و نیمه‌‌خشک در برابر فرسایش ناشی از آب و باد (مطالعه موردی: کویر میقان) [53.2، شماره 111، 1402، صفحه 119-135]
 • پوشش‌های FRP بررسی عملکرد پوشش‌های CFRP و GFRP بر بهبود رفتار استاتیکی غیرخطی اتصالات لوله‌ای X شکل [53.2، شماره 111، 1402، صفحه 189-200]

ت

 • تبریز پیش بینی نرخ تولید پسماند شهر تبریز با استفاده از روش های هوش مصنوعی (ANN و SVM) و پیش پردازش موجکی برای افق بلندمدت [53.2، شماره 111، 1402، صفحه 136-146]
 • تبریز کاربرد تحلیل‌های مکانی GIS در مدلسازی و پیش‌بینی الگوی مصرف آب شهری در تبریز [53.2، شماره 111، 1402، صفحه 180-188]
 • تحلیل الگوی مصرف کاربرد تحلیل‌های مکانی GIS در مدلسازی و پیش‌بینی الگوی مصرف آب شهری در تبریز [53.2، شماره 111، 1402، صفحه 180-188]
 • ترسیب زیستی تأثیر ریزشمع های زیستی در بهسازی خاک ماسه ای [53.2، شماره 111، 1402، صفحه 157-167]
 • تیر طره‌ای هرمی تعیین بسامد ساختمان های بلند هرمی با سیستم لوله در لوله و لوله دسته‌بندی‌شده به روش تحلیلی [53.2، شماره 111، 1402، صفحه 201-217]
 • تغییر اقلیم مهار تنش‌های آبی حوضه‌های آبریز کشور با مکان‌یابی مناسب صنایع بزرگ با توجه به تغییر اقلیم [53.2، شماره 111، 1402، صفحه 17-30]
 • تغییرشکل میراگر لوله در لوله عملکرد میراگرهای لوله در لوله و هم مرکز تحت بار چرخه‌ای در اتلاف انرژی [53.2، شماره 111، 1402، صفحه 44-49]
 • تغییرمکان طبقات بررسی رفتار لرزه‌ای ساختمان‌های دارای جداساز لرزه‌ای پایه با در نظرگیری اندرکنش خاک و سازه تحت زلزله‌های حوزه نزدیک و دور از گسل [53.2، شماره 111، 1402، صفحه 84-95]
 • تنش برشی مرزی بررسی آزمایشگاهی اثر زاویه اریب بر میدان جریان در کانال‌های‌ مرکب مورب با سیلاب‌دشت‌های مایل [53.2، شماره 111، 1402، صفحه 96-107]
 • تنش‌های آبی مهار تنش‌های آبی حوضه‌های آبریز کشور با مکان‌یابی مناسب صنایع بزرگ با توجه به تغییر اقلیم [53.2، شماره 111، 1402، صفحه 17-30]
 • توزیع سرعت بررسی آزمایشگاهی اثر زاویه اریب بر میدان جریان در کانال‌های‌ مرکب مورب با سیلاب‌دشت‌های مایل [53.2، شماره 111، 1402، صفحه 96-107]
 • تونل باد بررسی تأثیر اصلاح بیولوژیک بر افزایش مقاومت خاک‌های سیلتی قلیایی مناطق خشک و نیمه‌‌خشک در برابر فرسایش ناشی از آب و باد (مطالعه موردی: کویر میقان) [53.2، شماره 111، 1402، صفحه 119-135]

ج

 • جداساز لرزه ای بررسی رفتار لرزه‌ای ساختمان‌های دارای جداساز لرزه‌ای پایه با در نظرگیری اندرکنش خاک و سازه تحت زلزله‌های حوزه نزدیک و دور از گسل [53.2، شماره 111، 1402، صفحه 84-95]
 • جمعیت پیش بینی نرخ تولید پسماند شهر تبریز با استفاده از روش های هوش مصنوعی (ANN و SVM) و پیش پردازش موجکی برای افق بلندمدت [53.2، شماره 111، 1402، صفحه 136-146]

ح

 • حد بالا ضریب ظرفیت باربری Nc پی نواری واقع بر یک‌لایه‌ی منفرد با روش آنالیز حدی ادغام‌شده با المان محدود [53.2، شماره 111، 1402، صفحه 147-156]
 • حوزه نزدیک بررسی رفتار لرزه‌ای ساختمان‌های دارای جداساز لرزه‌ای پایه با در نظرگیری اندرکنش خاک و سازه تحت زلزله‌های حوزه نزدیک و دور از گسل [53.2، شماره 111، 1402، صفحه 84-95]

خ

 • خاک نرم بررسی رفتار لرزه‌ای ساختمان‌های دارای جداساز لرزه‌ای پایه با در نظرگیری اندرکنش خاک و سازه تحت زلزله‌های حوزه نزدیک و دور از گسل [53.2، شماره 111، 1402، صفحه 84-95]
 • خانه‌کلانتر ارزیابی آسیب‌پذیری لرزه‌ای خانه تاریخی کلانتر شهر تبریز مطابق دستورالعمل‌های ایتالیا [53.2، شماره 111، 1402، صفحه 76-83]

د

 • درآمد- هزینه خانوار پیش بینی نرخ تولید پسماند شهر تبریز با استفاده از روش های هوش مصنوعی (ANN و SVM) و پیش پردازش موجکی برای افق بلندمدت [53.2، شماره 111، 1402، صفحه 136-146]
 • دستورالعمل ایتالیا ارزیابی آسیب‌پذیری لرزه‌ای خانه تاریخی کلانتر شهر تبریز مطابق دستورالعمل‌های ایتالیا [53.2، شماره 111، 1402، صفحه 76-83]
 • دوام بررسی تأثیر اصلاح بیولوژیک بر افزایش مقاومت خاک‌های سیلتی قلیایی مناطق خشک و نیمه‌‌خشک در برابر فرسایش ناشی از آب و باد (مطالعه موردی: کویر میقان) [53.2، شماره 111، 1402، صفحه 119-135]

ر

 • ریزساختار بررسی تأثیر اصلاح بیولوژیک بر افزایش مقاومت خاک‌های سیلتی قلیایی مناطق خشک و نیمه‌‌خشک در برابر فرسایش ناشی از آب و باد (مطالعه موردی: کویر میقان) [53.2، شماره 111، 1402، صفحه 119-135]
 • ریزشمع زیستی تأثیر ریزشمع های زیستی در بهسازی خاک ماسه ای [53.2، شماره 111، 1402، صفحه 157-167]
 • رینگ کش‌بستی بررسی رفتار خرابی گنبد کابلی با فرم ترکیبی و بهبود رفتار با ابزارهای محدودگر نیرو [53.2، شماره 111، 1402، صفحه 1-16]
 • روش المان محدود بررسی عملکرد پوشش‌های CFRP و GFRP بر بهبود رفتار استاتیکی غیرخطی اتصالات لوله‌ای X شکل [53.2، شماره 111، 1402، صفحه 189-200]
 • روش تجدیدپذیر تأثیر ریزشمع های زیستی در بهسازی خاک ماسه ای [53.2، شماره 111، 1402، صفحه 157-167]
 • روش چگالی نیرو بررسی رفتار خرابی گنبد کابلی با فرم ترکیبی و بهبود رفتار با ابزارهای محدودگر نیرو [53.2، شماره 111، 1402، صفحه 1-16]

س

 • ساختمان لوله‌ای هرمی تعیین بسامد ساختمان های بلند هرمی با سیستم لوله در لوله و لوله دسته‌بندی‌شده به روش تحلیلی [53.2، شماره 111، 1402، صفحه 201-217]
 • سختی خمشی متغیر تعیین بسامد ساختمان های بلند هرمی با سیستم لوله در لوله و لوله دسته‌بندی‌شده به روش تحلیلی [53.2، شماره 111، 1402، صفحه 201-217]
 • سیستم اطلاعات جغرافیایی کاربرد تحلیل‌های مکانی GIS در مدلسازی و پیش‌بینی الگوی مصرف آب شهری در تبریز [53.2، شماره 111، 1402، صفحه 180-188]
 • سیستم کابل- دستکی ترکیبی بررسی رفتار خرابی گنبد کابلی با فرم ترکیبی و بهبود رفتار با ابزارهای محدودگر نیرو [53.2، شماره 111، 1402، صفحه 1-16]
 • سیلاب‌‌دشت‌‌های شیب‌دار بررسی آزمایشگاهی اثر زاویه اریب بر میدان جریان در کانال‌های‌ مرکب مورب با سیلاب‌دشت‌های مایل [53.2، شماره 111، 1402، صفحه 96-107]
 • سیلاب‌‌دشت‌‌های مورب بررسی آزمایشگاهی اثر زاویه اریب بر میدان جریان در کانال‌های‌ مرکب مورب با سیلاب‌دشت‌های مایل [53.2، شماره 111، 1402، صفحه 96-107]
 • سیلت بررسی تأثیر اصلاح بیولوژیک بر افزایش مقاومت خاک‌های سیلتی قلیایی مناطق خشک و نیمه‌‌خشک در برابر فرسایش ناشی از آب و باد (مطالعه موردی: کویر میقان) [53.2، شماره 111، 1402، صفحه 119-135]
 • سن عمل آوری مطالعه آزمایشگاهی تأثیر سن، دما و میزان الیاف بر رفتار باتارد مسلح دوستدار محیط‌زیست [53.2، شماره 111، 1402، صفحه 61-75]

ش

 • شبکه توزیع آب کلیبر پهنه‌بندی احتمالاتی کارایی هیدرولیکی شبکه‌ توزیع آب با اعمال عدم‌قطعیت پارامترهای کلیدی [53.2، شماره 111، 1402، صفحه 50-60]
 • شبکه جمع‌آوری فاضلاب اولویت بندی تعمیر لوله های شبکه های فاضلاب با رویکرد مدیریت دارایی (مطالعه موردی: شبکه فاضلاب منطقه دو شهر اصفهان) [53.2، شماره 111، 1402، صفحه 108-118]
 • شتاب طبقات بررسی رفتار لرزه‌ای ساختمان‌های دارای جداساز لرزه‌ای پایه با در نظرگیری اندرکنش خاک و سازه تحت زلزله‌های حوزه نزدیک و دور از گسل [53.2، شماره 111، 1402، صفحه 84-95]
 • شکست اولویت بندی تعمیر لوله های شبکه های فاضلاب با رویکرد مدیریت دارایی (مطالعه موردی: شبکه فاضلاب منطقه دو شهر اصفهان) [53.2، شماره 111، 1402، صفحه 108-118]

ظ

 • ظرفیت باربری ضریب ظرفیت باربری Nc پی نواری واقع بر یک‌لایه‌ی منفرد با روش آنالیز حدی ادغام‌شده با المان محدود [53.2، شماره 111، 1402، صفحه 147-156]

ع

 • عدم قطعیت پهنه‌بندی احتمالاتی کارایی هیدرولیکی شبکه‌ توزیع آب با اعمال عدم‌قطعیت پارامترهای کلیدی [53.2، شماره 111، 1402، صفحه 50-60]

ف

 • فرسایش سطحی بررسی تأثیر اصلاح بیولوژیک بر افزایش مقاومت خاک‌های سیلتی قلیایی مناطق خشک و نیمه‌‌خشک در برابر فرسایش ناشی از آب و باد (مطالعه موردی: کویر میقان) [53.2، شماره 111، 1402، صفحه 119-135]

ق

 • قلیایی بررسی تأثیر اصلاح بیولوژیک بر افزایش مقاومت خاک‌های سیلتی قلیایی مناطق خشک و نیمه‌‌خشک در برابر فرسایش ناشی از آب و باد (مطالعه موردی: کویر میقان) [53.2، شماره 111، 1402، صفحه 119-135]

ک

 • کارایی هیدرولیکی پهنه‌بندی احتمالاتی کارایی هیدرولیکی شبکه‌ توزیع آب با اعمال عدم‌قطعیت پارامترهای کلیدی [53.2، شماره 111، 1402، صفحه 50-60]
 • کانال مرکب غیرمنشوری بررسی آزمایشگاهی اثر زاویه اریب بر میدان جریان در کانال‌های‌ مرکب مورب با سیلاب‌دشت‌های مایل [53.2، شماره 111، 1402، صفحه 96-107]

گ

 • گنبد کابلی بررسی رفتار خرابی گنبد کابلی با فرم ترکیبی و بهبود رفتار با ابزارهای محدودگر نیرو [53.2، شماره 111، 1402، صفحه 1-16]

م

 • ماسه بابلسر کاربرد الیاف پلیمری تایر بازیافتی در بهسازی مقاومت برشی ماسه بابلسر [53.2، شماره 111، 1402، صفحه 31-43]
 • مدیریت دارایی اولویت بندی تعمیر لوله های شبکه های فاضلاب با رویکرد مدیریت دارایی (مطالعه موردی: شبکه فاضلاب منطقه دو شهر اصفهان) [53.2، شماره 111، 1402، صفحه 108-118]
 • مدل‌سازی کاربرد تحلیل‌های مکانی GIS در مدلسازی و پیش‌بینی الگوی مصرف آب شهری در تبریز [53.2، شماره 111، 1402، صفحه 180-188]
 • مدول الاستیسیته مطالعه آزمایشگاهی تأثیر سن، دما و میزان الیاف بر رفتار باتارد مسلح دوستدار محیط‌زیست [53.2، شماره 111، 1402، صفحه 61-75]
 • میراگر لوله‌ای عملکرد میراگرهای لوله در لوله و هم مرکز تحت بار چرخه‌ای در اتلاف انرژی [53.2، شماره 111، 1402، صفحه 44-49]
 • میراگر لوله‌ای هم مرکز عملکرد میراگرهای لوله در لوله و هم مرکز تحت بار چرخه‌ای در اتلاف انرژی [53.2، شماره 111، 1402، صفحه 44-49]
 • مقاومت برشی کاربرد الیاف پلیمری تایر بازیافتی در بهسازی مقاومت برشی ماسه بابلسر [53.2، شماره 111، 1402، صفحه 31-43]
 • مقاومت فشاری تک محوری مطالعه آزمایشگاهی تأثیر سن، دما و میزان الیاف بر رفتار باتارد مسلح دوستدار محیط‌زیست [53.2، شماره 111، 1402، صفحه 61-75]
 • مقاومت نهایی بررسی عملکرد پوشش‌های CFRP و GFRP بر بهبود رفتار استاتیکی غیرخطی اتصالات لوله‌ای X شکل [53.2، شماره 111، 1402، صفحه 189-200]
 • مقاوم‌سازی بررسی رفتار خرابی گنبد کابلی با فرم ترکیبی و بهبود رفتار با ابزارهای محدودگر نیرو [53.2، شماره 111، 1402، صفحه 1-16]
 • موجک پیش بینی نرخ تولید پسماند شهر تبریز با استفاده از روش های هوش مصنوعی (ANN و SVM) و پیش پردازش موجکی برای افق بلندمدت [53.2، شماره 111، 1402، صفحه 136-146]
 • مونت‌کارلو پهنه‌بندی احتمالاتی کارایی هیدرولیکی شبکه‌ توزیع آب با اعمال عدم‌قطعیت پارامترهای کلیدی [53.2، شماره 111، 1402، صفحه 50-60]

ه

 • هزینه مستقیم اولویت بندی تعمیر لوله های شبکه های فاضلاب با رویکرد مدیریت دارایی (مطالعه موردی: شبکه فاضلاب منطقه دو شهر اصفهان) [53.2، شماره 111، 1402، صفحه 108-118]
 • هم‌بست آب و صنعت مهار تنش‌های آبی حوضه‌های آبریز کشور با مکان‌یابی مناسب صنایع بزرگ با توجه به تغییر اقلیم [53.2، شماره 111، 1402، صفحه 17-30]