پرسش‌های متداول

فایل مقاله باید به چه صورت تهیه و تنظیم شده و جهت ارزیابی به نشریه ارسال گردد؟

فایل مقاله پس از تنظیم شدن طبق فرمت این نشریه به صورت pdf و در دو نسخه میبایست ارسال گردد که نسخه اول بی نام مولفین (هم در قسمت فارسی و هم انگلیسی) و در فایل دوم با نام مولفین ارسال گردد.

آیا پذیرش مقاله از دانشجویان صورت میگیرد؟ یا دانشجو میتواند مقاله به این نشریه ارسال نماید؟

این نشریه از پذیرش مقاله از دانشجویان معذور بوده و تنها اعضای محترم هیئت علمی میتوانند مقالات خود را برای ارزیابی ارسال نمایند. از این رو دانشجویان میبایست توسط استاد راهنمای خود اقدام نموده و از ایشان بخواهند ضمن ثبت نام روی سامانه، مقاله را ارسال نماید.