اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر کامبیز کوهستانی

مهندسی عمران - سازه استاد و رئیس دانشکده فنی - مهندسی عمران دانشگاه تبریز

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?kambiz.koohestani
ka_koohestanitabrizu.ac.ir
041-33393434

سردبیر

دکتر وحید نورانی

مهندسی عمران - آب و محیط زیست استاد دانشکده فنی - مهندسی عمران دانشگاه تبریز

nouranitabrizu.ac.ir
041-33392569

مدیر داخلی

دکترعلیرضا مجتهدی

مهندسی عمران- آب دانشیار دانشکده فنی - مهندسی عمران دانشگاه تبریز

a.mojtahedtabrizu.ac.ir
041-33392540

ویراستار

دکتر امین صداقت

مهندسی نقشه برداری - فتوگرامتری استادیار دانشکده فنی - مهندسی عمران دانشگاه تبریز

a.sedaghattabrizu.ac.ir
041-33392521

دبیر اجرایی

مریم خادم جیفرودی

علوم ارتباطات کارشناس ارشد / نشریه دانشکده مهندسی عمران

omrantabrizu.ac.ir
041-33342160

اعضای هیات تحریریه

دکتر محمدتقی اعلمی

مهندسی عمران - آب استاد دانشکده فنی - مهندسی عمران دانشگاه تبریز

mtaalamitabrizu.ac.ir

دکتر محمدحسین امین فر

مهندسی عمران - ژئوتکنیک استاد دانشکده فنی - مهندسی عمران دانشگاه تبریز

aminfartabrizu.ac.ir
041-33392538

دکتر مجید برقیان

مهندسی عمران - سازه استاد دانشکده فنی - مهندسی عمران دانشگاه تبریز

barghiantabrizu.ac.ir
041-33392385

دکتر محمدرضا چناقلو

مهندسی عمران - سازه استاد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی سهند

mrchenaghlousut.ac.ir

دکتر مسعود حاجی علیلوی بناب

مهندسی عمران - ژئوتکنیک استاد دانشکده فنی - مهندسی عمران دانشگاه تبریز

hajialiluetabrizu.ac.ir

دکتر یوسف حسن زاده

مهندسی عمران - آب استاد بازنشسته دانشکده فنی - مهندسی عمران دانشگاه تبریز

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?yhassanzadeh
yhassanzadehtabrizu.ac.ir
041-33392515

دکتر حبیب حکیم زاده

مهندسی عمران - سواحل و سازه های دریایی استاد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی سهند

hakimzadehsut.ac.ir
041-33459391

دکتر کیومرث روشنگر

مهندسی عمران - آب استاد دانشکده فنی - مهندسی عمران دانشگاه تبریز

roshangaritabrizu.ac.ir
041-33392544

دکتر سیامک سلیمانی شیشوان

مهندسی عمران - سازه دانشیار دانشکده فنی - مهندسی عمران دانشگاه تبریز

sshishvantabrizu.ac.ir
411-33392396

دکتر حسین غفارزاده

مهندسی عمران - سازه استاد دانشکده فنی - مهندسی عمران دانشگاه تبریز

ghaffartabrizu.ac.ir
041-33392389

دکتر هوشنگ کاتبی

مهندسی عمران - ژئوتکنیک استاد دانشکده فنی - مهندسی عمران دانشگاه تبریز

katebitabrizu.ac.ir
041-33392553

دکتر محمدعلی کی نژاد

مهندسی عمران - محیط زیست استاد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی سهند

tabriziau.ac.ir/page/3/
ma_kaynejadtabrizu.ac.ir

دکتر داود مستوفی نژاد

مهندسی عمران - سازه استاد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان

dmostoficc.iut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر ابوالحسن آستانه اصل

مهندسی عمران - سازه استاد بازنشسته دانشکده مهندسی عمران دانشگاه برکلی، آمریکا

astanehberkeley.edu

دکتر علی داننده مهر

مهندسی عمران - آب دانشیار دپارتمان مهندسی عمران، دانشگاه بیلیم آنتالیا، ترکیه

ali.danandehantalya.edu.tr

دکتر مهدی سعید سعیدی

مهندسی عمران - سازه استاد دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه نوادا، آمریکا

www.unr.edu/cee/people/saiid-saiidi
saiidiunr.edu

دکتر بهزاد فتاحی

مهندسی عمران - ژئوتکنیک دانشیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی سیدنی، استرالیا

www.uts.edu.au/staff/behzad.fatahi
behzad.fatahiuts.edu.au

دکتر حمید مرادخانی

مهندسی عمران - آب و محیط زیست استاد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه آلاباما، آمریکا

eng.ua.edu/eng-directory/dr-hamid-moradkhani/
hmoradkhaniua.edu

دکتر فریماه مسروری

مهندسی عمران - ژئوتکنیک استاد دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه لورن، فرانسه

farimah.masrouriuniv-lorraine.fr

مدیر وب سایت

مریم خادم جیفرودی

علوم ارتباطات کارشناس نشریه / دانشکده مهندسی عمران

omrantabrizu.ac.ir
04-33342160