ارزیابی رفتار دینامیکی مخازن ذخیره مایعات جداسازی شده با سیستم آونگ اصطکاکی تحت تحریکات پالس‌گونه

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز

چکیده

سیستم‌های جداسازی به عنوان یکی از روش‌های مؤثر و معمول برای کاهش خسارات انواع سازه‌ها از جمله مخازن ذخیره مایعات شناخته شده است. با این وجود، این نوع سازه‌های جداسازی شده تحت تحریکات پالس‌گونه و پریود بلند زلزله‌های حوزه نزدیک گسل، در معرض آسیب‌های احتمالی هستند. هدف از این تحقیق ارزیابی پارامتریک و جامع پاسخ لرزه‌ای مخازن ذخیره مایعات جداسازی شده با سیستم آونگ اصطکاکی (FPS) تحت تحریکات پالس‌گونه می‌باشد. برای این منظور ابتدا مخازن جداسازی شده با مدل‌های مکانیکی معادل شبیه‌سازی شده و سپس آنالیز دینامیکی غیرخطی آن‌ها تحت چنین تحریکاتی انجام می‌شود. تأثیر متغیرهای مهم پالس‌های ورودی و سیستم جداسازی مانند دامنه پالس، پریود پالس، تعداد پالس، پریود جداسازی، ضریب اصطکاک جداسازی و نیز تأثیر نسبت ‌ابعادی مخزن ارزیابی می‌شود. نتایج حاصله بیانگر این است که با اضافه کردن سیستم جداسازی، می‌توان پاسخ‌های لرزه‌ای مخازن را تحت تحریکات پالس‌گونه معادل زلزله‌های حوزه نزدیک گسل در محدوده مطلوبی کنترل کرد. همچنین مشاهده شد که جابجایی قائم سطح آزاد سیال با توجه به بالا بودن زمان تناوب نوسانی تحت تأثیر تحریکات با پریود بلند است؛ درصورتی­که لنگر واژگونی مخزن تحت تأثیر و تشدید پالس‌های با پریود نزدیک به پریود جداساز هستند. با تغییر مشخصه‌های سیستم جداسازی مخزن و مشاهده تأثیر آن‌ها در حداکثر پاسخ‌های در نظر گرفته­شده، توصیه‌هایی برای انتخاب مناسب آن‌ها در مجاورت گسل‌های فعال صورت گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Dynamic Behavior Evaluation of FPS Isolated Liquid Storage Tanks Subjected to Pulse-like Excitations

نویسندگان [English]

  • Hossein Hayati Raad
  • Saman Bagheri
Faculty of Civil Engineering, University of Tabriz, Tabriz 5166616471, Iran
چکیده [English]

On-grade liquid storage tanks are vulnerable to strong ground motions, as some recent major earthquakes have demonstrated. Seismic base isolation is one of the most efficient techniques to mitigate earthquake damage in these structures. Among the various base isolation devices, the Friction Pendulum System (FPS) provides several benefits: the independence of isolation period from superstructure mass/weight which can be varied in some structures such as liquid storage tanks, re-centering related to the spherical surface, and high energy dissipation based on velocity-dependent friction (Mokha et al., 1991; Zayas et al., 1990). Although the base isolation has been known as an efficient technique to protect civil structures, the performance of base-isolated structures under near-fault ground motions containing long-period pulses has been questioned in recent years. In this paper, a parametric study is carried out to investigate the seismic behavior of FPS isolated liquid storage tanks under near-fault ground motions represented by analytical pulse-like functions. For this purpose, the liquid storage tanks are modeled using equivalent mechanical models and then dynamic analyses of the models are done using pulse-like excitations. The effects of the tank type, isolator specifications and the input excitation characteristics on the various response parameters are investigated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Liquid storage tanks
  • Base isolation
  • Friction pendulum system
  • Near-fault earthquake
  • Pulse-like excitation
Abali E, Uçkan E, “Parametric analysis of liquid storage tanks base isolated by curved surface sliding bearings”, Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 2010, 30 (1), 21-31.
Alavi B, Krawinkler H, “Consideration of near-fault ground motion effects in seismic design”, In Proceedings of the 12th World Conference on Earthquake Engineering, New Zealand, 2000.
Alavi B, Krawinkler H, “Behavior of moment‐resisting frame structures subjected to near‐fault ground motions”, Earthquake Engineering & Structural Dynamics, 2004, 33 (6), 687-706.
American Petroleum Institute (API), “Welded tanks for oil storage”, API standard 650, 12th edition, Washington DC, US, 2013.
Bagheri S, Farajian M, “The effects of input earthquake characteristics on the nonlinear dynamic behavior of FPS isolated liquid storage tanks”, Journal of Vibration and Control, 2018, 24 (7), 1264-1282.
Bagheri S, Rofooei F, Bozorgnia Y, “Evaluation of the seismic response of liquid storage tanks", Proceedings of the Tenth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing, Rome, Italy, 2005.
Bozorgnia Y, Bertero VV, “Earthquake engineering: from engineering seismology to performance-based engineering”, CRC press, 2004.
Fenz DM, Constantinou MC, “Development, implementation and verification of dynamic analysis models for multi-spherical sliding bearings”, State University of New York at Buffalo, 2008.
Hall JF, Heaton TH, Halling MW, Wald DJ, “Near-source ground motion and its effects on flexible buildings”, Earthquake Spectra, 1995, 11 (4), 569-605.
Haroun MA, “Vibration studies and tests of liquid storage tanks”, Earthquake Engineering & Structural Dynamics, 1983, 11 (2), 179-206.
Haroun MA, Housner GW, “Seismic design of liquid storage tanks”, Journal of the Technical Councils of ASCE, 1981, 107 (1), 191-207.
He WL, Agrawal AK, “Analytical model of ground motion pulses for the design and assessment of seismic protective systems”, Journal of Structural Engineering, 2008, 134 (7), 1177-1188.
Housner GW, “The dynamic behavior of water tanks”, Bulletin of the Seismological Society of America, 1963, 53 (2), 381-387.
Kalogerakou ME, Maniatakis CA, Spyrakos CC, Psarropoulos PN, “Seismic response of liquid-containing tanks with emphasis on the hydrodynamic response and near-fault phenomena”, Engineering Structures, 2017, 153, 383-403.
Loh CH, “Interpretation of structural damage in 921 Chi-Chi earthquake”, International Workshop on 921 Chi-Chi Earthquake Reconnaissance, Taichung, Taiwan, 1999.
Makris N, “Rigidity-plasticity-viscosity: Can electrorheological dampers protect base-isolated structures from near-source ground motions?”, Earthquake Engineering and Structural Dynamics, 1997, 26 (5), 571-592.
Makris N, Chang SP, “Effect of damping mechanisms on the response of seismically isolated structures”, Pacific Earthquake Engineering Research Center, US, 1998.
Makris N, Chang SP, “Effect of viscous, viscoplastic and friction damping on the response of seismic isolated structures”, Earthquake Engineering & Structural Dynamics, 2000, 29 (1), 85-107.
Malhotra PK, “New method for seismic isolation of liquid-storage tanks”, Earthquake Engineering & Structural Dynamics, 1997, 26(8), 839-847.
Malhotra PK, “Response of buildings to near-field pulse-like ground motions”, Earthquake Engineering and Structural Dynamics, 1999, 28 (11), 1309-1326.
Malhotra PK, Wenk T, Wieland M, “Simple procedure for seismic analysis of liquid storage tanks”, Structural Engineering International, 2000, 10 (3), 197-201.
Mavroeidis GP, Dong G, Papageorgiou AS, “Near‐fault ground motions, and the response of elastic and inelastic single‐ degree‐ of‐freedom (SDOF) systems”, Earthquake Engineering & Structural Dynamics, 2004, 33 (9), 1023-1049.
Mavroeidis GP, Papageorgiou AS, “A mathematical representation of near-fault ground motions”, Bulletin of the Seismological Society of America, 2003, 93 (3), 1099-1131.
Menun C, Fu Q, “An analytical model for near-fault ground motions and the response of SDOF systems”, Proceedings, 7th US National Conference on Earthquake Engineering, Massachusetts, Boston, 2002.
Mokha A, Constantinou MC, Reinhorn AM, Zayas VA, “Experimental study of friction-pendulum isolation system”, Journal of Structural Engineering, 1991, 117 (4), 1201-1217.
Rammerstorfer FG, Scharf K, Fischer FD, “Storage tanks under earthquake loading”, Applied Mechanics Reviews, 1990, 43 (11), 261-283.
Rawat A, Matsagar VA, Nagpal AK, “Numerical study of base-isolated cylindrical liquid storage tanks using coupled acoustic-structural approach”, Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 2019, 119, 196-219.
Saha SK, Matsagar VA, Jain AK, “Seismic fragility of base-isolated water storage tanks under non-stationary earthquakes”, Bulletin of Earthquake Engineering, 2016, 14 (4), 1153-1175.
Shekari MR, Khaji N, Ahmadi MT, “On the seismic behavior of cylindrical base-isolated liquid storage tanks excited by long-period ground motions”, Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 2010, 30 (10), 968-980.
Shrimali MK, Jangid RS, “A comparative study of performance of various isolation systems for liquid storage tanks”, International Journal of Structural Stability and Dynamics, 2002, 2 (4), 573-591.
Shrimali MK, Jangid RS, “Seismic analysis of base-isolated liquid storage tanks”, Journal of Sound and Vibration, 2004, 275 (1-2), 59-75.
Su L, Ahmadi G, Tadjbakhsh IG, “Comparative study of base isolation systems”, Journal of Engineering Mechanics, 1989, 115 (9), 1976-1992.
Zama S, Nishi H, Hatayama K, Yamada M, Yoshihara H, Ogawa Y, “On damage of oil storage tanks due to the 2011 off the Pacific Coast of Tohoku Earthquake (Mw 9.0), Japan”, 15th World Conference on Earthquake Engineering, Lisboa, Portugal, 2012.
Zayas VA, Low SS, Mahin SA, “A simple pendulum technique for achieving seismic isolation”, Earthquake Spectra, 1990, 6 (2), 317-333.