ارزیابی نیازهای غیر ارتجاعی تغییر شکل در قاب‌های منظم فولادی به کمک مقایسه نتایج از روش بار افزون با تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی در اثر زلزله نزدیک گسل پالس گونه

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی عمران، مؤسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی خوزستان

2 دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان

چکیده

در این پژوهش توانمندی الگوهای الاستیک بار جانبی اعم از الگوهای پیشنهادی در کدهای لرزه‌ای و الگوهای نوین مانند روش ترکیب مودال (MMC) و روش کرانه بالا (UPBA) در تخمین نیازهای غیرخطی قاب‌های فولادی با اتصالات صلب به­کمک روش بار افزون ارزیابی و نتایج با خروجی‌های تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی (NTHA) متأثر از زلزله‌های نزدیک گسل پالس گونه مقایسه می‌گردد. بنابراین ضمن طراحی لرزه‌ای قاب‌های خمشی فولادی ویژه 4، 7، 15 و 20 طبقه و سه دهانه، با تعریف 5 الگوی بار، نیازهای غیرخطی برای 4 تراز شکل‌پذیری بین طبقه‌ای هدف (tμ) به کمک نرم‌افزار OpenSEES محاسبه و با نتایج NTHA مقایسه شده‌اند. در این میان روش پیشنهادی مقیاس سازی براساس tμ نوآوری تحقیق است. نتایج در حوزه مدل‌های این تحقیق نشان می‌دهد که با افزایش tμ، تمایل سازه به نوسان در مود اول افزایش یافته و کلیه الگوهای بار توانسته‌اند مستقل از تعداد طبقات، تغییر مکان طبقات را در 25% تحتانی سازه به‌خوبی محاسبه نمایند. این در حالی است که دریفت بین طبقه‌ای به‌دست‌آمده از روش MMC دارای مناسب‌ترین دقت است. البته با افزایش tμ از دقت این روش کم می‌شود. به‌نحوی‌که با افزایش ارتفاع سازه، IDR در برخی طبقات کم­تر و در برخی بیشتر از مقادیر حاصل از NTHA است. همچنین با افزایش tμ بر دقت کلیه الگوهای بار در تعیین موقعیت طبقه بحرانی متناظر با شکل‌پذیری بین طبقه‌ای افزوده شده به­نحوی­که روش MMC بهترین انطباق را با توزیع شکل‌پذیری بین طبقه‌ای در ارتفاع دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the Inelastic Deformation Demands in Regular Steel Frames by Comparing the Results of the Pushover Method with the Nonlinear Time Histories Analysis Under the Near-Fault Pulse-type Earthquake

نویسندگان [English]

  • Navid Siahpolo 1
  • Mohsen Gerami 2
  • Reza VahdanI 2
1 Faculty of Engineering, ACECR Institute for Higher Education, Khuzestan branch, Iran
2 Faculty of Civil Engineering, Semnan University, Semnan, Iran
چکیده [English]

In this research, the capability of elastic load patterns, including suggested patterns in prevalent seismic codes, and modified elastic patterns such as the Method of Modal Combinations (MMC) and the Upper-Bound Analysis (UPBA) in estimating the nonlinear demands of steel moment frame are evaluated by pushover method. Afterward the results of pushover analysis compared with the results of Nonlinear Time History Analysis (NTHA) affected by near-fault pulse-type ground motion. This study, not only tried to investigate the ability of load patterns to be used in pushover methods but also obtained different inelastic demands such as absolute displacement story (RD), Inter-story Drift Ratio (IDR), global ductility (μg) and story ductility (μs). Eventually, the error values of each load pattern were reported. The most important innovation of this research is the analytical study of the ability of various patterns of pushover methods against the values derived from nonlinear time history analysis (affected by near-fault earthquakes) in computing the parameters of the general and interstory deformation (which has been less consideration in previous studies) by applying the effect of higher modes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pushover method
  • Load pattern
  • Target ductility
  • Inelastic demand
  • Near-Fault earthquake
American Institute of Steel Construction (ANSI/AISC 360-10), “Specification for Structural Steel Buildings”, Chicago, Illinois 60601-180, US, 2010.
Amini MA, Poursha M, “A non-adaptive displacement-based pushover procedure for the nonlinear static analysis of tall building frames”, Engineering Structures, 2016, 126, 586-597.
Aydinglu MN, “An incremental response spectrum analysis procedure based on inelastic spectral displacement for multi-mode seismic performance evaluation”, Bulletin of Earthquake Engineering, 2003, 1 (1), 3-36.
Baker J, “Quantitative classification of near-field ground motion using wavelet analysis”, Bulletin of the Seismological Society of America, 2007, 97 (5), 1486-1501.
Breihi Gh, Siahpolo N, Gerami M, “Capability of elastic conventional and modern load patterns to predict seismic demand of high-rise SMRFs against near-fault pulse-type earthquakes”, 3th International conference on New Research Achievements in Civil Engineering, Architecture and Urban management, Tehran, Iran, 17 September, 2017, (In Persian).
Chopra AK, Goel RK, “A modal pushover analysis procedure for estimating seismic demands for buildings”, Earthquake Engineering and Structural Dynamics, 2002, 31 (3), 561-82.
Chopra AK, Goel RK, Chinatanapakdee C, “Evaluation of modified MPA procedure assuming higher modes as elastic to estimate demands”, Earthquake Spectra, 2004, 20 (3), 757-778.
Chopra AK, Goel RK, “A modal Pushover Procedure to estimate seismic demands for buildings: Summery and evaluation”, 5th National conference on Earthquake, Istanbul, Turkey, 2003.
Computers and Structures, Inc. (CSI), “Etabs 2013-extended 3D analysis of building systems, nonlinear”, Berkeley, California 94704, US, 2013.
FEMA356, “Prestandard and Commentary for the Seismic Rehabilitation of Buildings”, Report FEMA-356, Federal Emergency Management Agency (FEMA), Washington, US, 2000.
Gerami M, Mashayekhi AH, Siahpolo N, “Evaluating Displacement Adaptive Pushover (DAP) analysis in predicting seismic demands of SMRFs”, 7th International conference on Earthquake Engineering an Seismology, International Earthquake Engineering and Seismology Research Center, Tehran, Iran, 18-21 May, 2015. (In Persian).
Gerami M, Mashayekhi AH, Siahpolo N, “Evaluation of SMRFs seismic demands using different nonlinear static analysis”, Amirkabir Civil Engineering Journal, 2017, 49 (3), 419-430.
Gupta B, Kunnath SK, “Adaptive spectra-based pushover procedure for seismic evaluation of structures”, Earthquake Spectra, 2000, 16 (2), 367-391.
INBC-Part6, “Iranian National Building Code-Part 6: Applied loads on buildings”, Office of National Regulation and Building Control (ONRBC), Tehran, Iran, 2014.
Instruction-No.360, Office of Deputy for Strategic Supervision, “Instruction for Seismic Rehabilitation of Existing Buildings No.360”, Vice Presidency for Strategic Planning and Supervision, Tehran, Iran, 2014.
Jan TS, Liu MW, Kao YC, “An upper-bound pushover analysis procedure for estimating seismic demands of high-rise buildings”, Engineering Structures, 2004, 26 (1), 117-28.
Kalkan E, Kunnath SK, “Adaptive modal combination procedure for nonlinear static analysis of building structures”, Journal of Structural Engineering, ASCE, 2006, 132 (11), 1721-31.
Kalkan E, Kunnath SK, “Method of modal combinations for pushover analysis of buildings”, 13th World Conference on Earthquake Engineering, Vancouver, British Columbia, Canada, August 1-6, 2004.
McKenna F, Fenves G, “Open System for Earthquake Engineering Simulation”, University of California, Berkeley, Berkeley, California, US, 2000.
Moghadam AS, Tso WK, “A pushover procedure for tall buildings”, 12th European Conference on Earthquake Engineering, London, United Kingdom, 2002.
Standard2800-V4, “Iranian Code of Practice for Seismic Resistant Design of Buildings”, 4th Edition, Housing and Urban Development Research Center, Tehran, Iran, 2014.