ارزیابی کیفیت محیط زیستی پساب در منطقه ویژه پارس جنوبی (پالایشگاه فاز A) با استفاده از سامانه استنتاج فازی

نوع مقاله : یادداشت پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زمین‌شناسی کاربردی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه خوارزمی، تهران

2 گروه پژوهشی مهندسی محیط زیست و پایش آلاینده‌ها، پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار، سازمان حفاظت محیط زیست، تهران

3 گروه محیط زیست انسانی، دانشکده محیط زیست، سازمان حفاظت محیط زیست، کرج

چکیده

ارزیابی ریسک محیط زیست، از بخش ­های بسیار مهم در سیستم مدیریت محیط زیستی بوده و نقش بسیار مهمی در بهبود شاخص­ های کیفیت و عملکرد محیط زیستی ایفاء می­ نمایند. در این تحقیق ارزیابی کیفیت محیط زیستی پساب منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس از سال 2011 تا 2014 با استفاده از منطق فازی بررسی شده است. در منطق چند ارزشی فازی با کمی ­سازی متغیرهای زبانی و استفاده از سایر داده ­های کمی محیط زیستی و ارائه شاخص ­های فازی می­توان به ارزیابی کیفیت و ریسک محیط زیستی یک واحد صنعتی دست یافت. شاخص فازی کیفیت پساب FWWQI1 در مطالعه موردی از سه آلاینده: COD2، BOD3، TSS4 و خصوصیت pH تشکیل شده است. در مدل ارائه شده در این مقاله حدود سطوح کیفیت فازی در توابع عضویت با بهره­ جویی از نتایج تحقیقات پیشین، استانداردهای محیط زیستی و قضاوت ­های کارشناسان محیط زیست اتخاذ گردیده­اند. بر اساس نتایج مدل ارائه شده، آلاینده­ های مؤثر در بالا بردن ریسک محیط زیستی، COD و BOD شناخته شده ­اند و شاخص های فازی کیفیت محیط زیستی پساب پالایشگاه A در سال 2013 معادل 8/48 (خوب) و در سال 2014 معادل 44 (خوب) به­دست آمده است. این امر نشان­ دهنده استانداردسازی کامل پالایشگاه A در زمینه کنترل آلودگی­ های پساب بوده که دارای روند رو به بهبود شاخص­های کیفیت و ریسک محیط زیستی بومی است و از جمله مهم­ترین دستاوردهای سامانه ­های مدیریت ISO14001 و HSE_MS5 در منطقه مورد نظر به شمار می ­رود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Fuzzy Wastewater Quality Index (FWWQI) for Environmental Quality Assessment of Industrial Wastewater, a Case Study for South Pars Special Economic and Energy Zone

نویسندگان [English]

  • Hamid Sarkheil 1
  • Yousef Azimi 2
  • Shahrokh Rahbari 3
1 Department of Applied Geology, Faculty of Earth Sciences, Kharazmi University, Tehran, Iran
2 Environmental Engineering and Pollutant Monitoring Research Group, Research Center for Environment and Sustainable Development, Department of Environment, Tehran, Iran
3 Chemical Engineering- HSE, Human Environment Department, College of Environment, Department of Environment, Karaj, Iran
چکیده [English]

     Environmental risk assessment is one of the most important parts of the environmental management system and plays a significant role in improving the quality indices and environmental performance. The cost of damage (direct, indirect, and intangible), and the consequences of pollution and environmental accidents are very high, causing significant damage to organizations and countries every year. Therefore, it is necessary that risk management, which involves identifying, assessing and controlling risk, is implemented at the level of companies that have the potential capacity for such events. In this research, the environmental quality assessment of the Pars Special Economic Region from 2011 to 2014 has been investigated using fuzzy logic. Fuzzy logic is a multi-valued logic that allows the grading of values to work with the user's values in a system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Water Quality Index WQI
  • Wastewater
  • Fuzzy inference
  • Water Pollutants
Acosta H, Wu D, Forrest BM, “Fuzzy experts on recreational vessels, a risk modeling approach for marine invasions”, Ecological Modelling, 2010, 221, 850-863.
Azimi Y, Osanloo M, Aakbarpour-Shirazi M, Bazzazi AA, “Prediction of the blastability designation of rock masses using fuzzy sets. International”, Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, 2010, 47, 1126-1140.
Azimi Y, “Prediction of Seismic Wave Intensity Generated by Bench Blasting Using Intelligence Committee Machines”, IJE TRANSACTIONS A: Basics, 2019, 32 (4), 617-627.
Bagheri M, Shabakhty N, “Calculation of Fuzzy Structural Reliability Index Using α-level Optimization Technique”, Journal of Civil and Environmental Engineering, 2014, 43 (4), 73, 1-12.
Cabanillas J, Ginebreda A, Guillén D, Martínez E, Barceló D, Moragas L, Robusté J, Darbra RM, “Fuzzy logic based risk assessment of effluents from waste-water treatment plants”, Science of the Total Environment, 2010, 439, 202-221.
CCME, “Canadian water quality guidelinesfor the protection of aquatic life: CCME Water Quality Index 1.0, User’s manual. In: Canadian Environmental quality guidelines, 1999”, Canadian Council of Ministers of the Environment, Winnipeg, Manitoba 2001, http://www.ccme.ca/assets/pdf/wqi_usermanualfctsht_e.pdf).
CCME, “Canadian Environmental Sustainability Indicators. Freshwater QualityIndicator: Data Sources and Methods”, 2005, Catalogue no. 16-256-XIE, http://www.statcan.ca/bsolc/english/bsolc?catno=16-256-XIENumberformatdisp.
Cieszynska M, Wesolowski M, Bartoszewicz M, Michalska M, Nowacki J, “Application of physicochemical data for water-quality assessment of watercourses in the Gdansk Municipality (South Baltic coast)”, Environmental Monitoring and Assessment, 2012, 184, 2017-2029.
Dahiya S, Singh B, Gaur S, Garg VK, Kushwaha HS, “Analysis of groundwater qualityusing fuzzy synthetic evaluation”, Journal of Hazardous Materials, 2007, 147, 938-946.
Diriba D, Till S, Feyera S, Steven VP, Azadi H, “Environmental and health impacts of effluents from textile industries in Ethiopia: the case of Gelan and Dukem, Oromia Regional State”, Environmental Monitoring and Assessment, 2017, 189, 11.
Esty DC, Levy MA, Srebotnjak T, de Sherbinin A, Kim CH, Anderson B, Pilot “Environmental Performance Index. New Haven”, Yale Center for Environmental Law & Policy, 2006.
Gharibi H, Mahvi AH, Nabizadeh R, Arabalibeik H, Yunesian M, Sowlat MH, “A novel approach in water quality assessment based on fuzzy logic”, Journal of Environmental Management, 2012, 112, 87-95.
Ghaysari P, Bayatvarkeshi M, “Application of fuzzy logic and wavelet transform in estimation of ground water level using ENSO indexes”, Articles in Press, Accepted Manuscript, Journal of Civil and Environmental Engineering. Available Online from 17 November 2018.
Hosseini-Moghari SM, Ebrahimi K, Azarnivand A, “Groundwater quality assessment with respect to fuzzy water quality index (FWQI): an application of expert systems in environmental monitoring”, Environmental Earth Sciences, 2015, 74, 7229.
Hernández JJC, Fernández LPS, Ochoa JAC, Trinidad JFM, “Assessment and prediction of air quality using fuzzy logic and autoregressive models”, Atmospheric Environment, 2012, 60, 37-50.
Kamrani S, Rezaei M, Amiri V, Sabernia “AInvestigating the efficiency of information entropy and fuzzy theories to classification of groundwatersamples for drinking purposes: Lenjanat Plain, Central Iran’’, Environmental Earth Sciences, 2016, 75, 1370.
Liou S, Lo S, Wang S, “A generalized water quality index for Taiwan”, Environmental Monitoring and Assessment, 2004, 96, 35-52.
Liou SM, Lo SL, Hu CY, “Application of two-stage fuzzy set theory to river quality evaluation in Taiwan”, Water Research, 2003, 37, 1406-1416.
Lourenço RW, Silva DCC, Martins ACG, “Use of fuzzy systems in the elaboration of an anthropic pressureindicator to evaluate the remaining forest fragments’’, Environmental Earth Sciences, 2015, 74, 2481.
McKone TE, Deshpande AW, “Can fuzzy logic bring complex environmental problemsinto focus?”, Environmental Science & Technology, 2005, 39, 42A-47A.
Mo-Yuen C, “Methodologies of Using Neural Network and Fuzzy Logic Technologiesfor Motor Incipient Fault Detection’, World Scientific, Singapore, 1997.
Nasiri F, Maqsood I, Huang G, Fuller N, “Water quality index: a fuzzy riverpollution decision support expert system”, Journal of Water Resources Planning and Management. 2007, 133, 95-105.
Ocampo- Duque W, Ferré- Huguet N, Domingo JL, Schuhmacher M, “Assessing waterquality in rivers with fuzzy inference systems: a case study”, Environment International, 2006, 32, 733-742.
Peche R, Rodrı´guez E, “Environmental impact assessment bymeans of a procedure based on fuzzy logic: a practical application”, Environ Impact Assessment Review, 2011, 31 (2), 87-96.
Pesce SF, Wunderlin DA, “Use of water quality indices to verify the impact of Cordoba City (Argentina) on Suquia River”, Water Research34: 2000, 2915-2926.
Sarkheil H, Rahbari Sh, Nazari B, Tavakoli J, “Evaluate and compare the environmental assessment and environmental risk assessment; the history, methods and application to look to the companions of the northern oil field”, National Disaster Management and HSE Conference in vital arteries, Industry and Urban Management, Tehran University, 1393 (In Persian).
Sarkheil H, Rahbari Sh, “HSE Key Performance Indicators in HSE-MS Establishment and Sustainability: A Case of South Pars Gas Complex, Iran”, International Journal of Occupational Hygiene, 2016, 8 (1), 45-53.
Sarkheil H, Azimi Y, Rahbari Sh, “Fuzzy Wastewater Quality Index (FWWQI) Determination for Environmental Quality Assessment under Uncertain and Vagueness Conditions” IJE TRANSACTIONS B: Applications, 2018, 31 (8), 1196-1204.
Sarkheil H, Rahbari Sh, “Development of Case Historical Logical Air Quality Indices via Fuzzy Mathematics (Mamdani and Takagi-Sugeno Systems), A case Study for Shahre Rey Town”, Environmental Earth Sciences, 2016, 75, 1319.
Sarkheil H, Azimi Y, Rahbari Sh, “Modeling environmental air quality assessment using fuzzy logic in the Pars Special Economic Energy Zone (Case study: Assaluyeh, Bidkhon and Shirino regions)”, Journal of Environmental Science and Technology, 20 (4), 2019.
Sarkheil H, Rahbari Sh, “Environmental Performance Assessment and Management of the South Pars Gas Complex, Comparing Refineries: 1 and 9-10”, Journal of Environmental Science and Technology, 2017.
Sarkheil H, Azimi Y, Rahbari Sh, Tavakoli J, Shayanfard P, “Evolving Principle Based Fuzzy Inherently Safer Design Index (FISDI) for ISD Assessment, Case Study for Acetic Acid Production Plant”, International Journal of Occupational Hygiene, 2018, 10 (1), 18-23.
Shirmohammadi H, Hadadi F, “Prediction and Control of Vehicular Emissions and Fuel consumption at Urban Intersections by Fuzzy logic Inference Intelligent System”, Journal of Civil and Environmental Engineering, Articles in Press, Accepted Manuscript, Available Online from 24 April 2019.