مدل‌سازی رفتار مکانیکی ماسه مسلح شده با ترکیب سیمان و الیاف

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه خوارزمی

چکیده

در این پژوهش، یک مدل رفتاری اصلاح شده برای تبیین رفتار مکانیکی خاک­های مسلح شده با ترکیب سیمان و الیاف ارائه شده است. بدین منظور، یک مدل رفتاری که بر مبنای اصول پلاستیسیته عمومی قرار دارد برای خاک ماسه­ای انتخاب شده و براساس پارامترهای رفتاری ماسه سیمانته الیاف­دار اصلاح می­شود. در طی مراحل مدل­سازی، پارامترهای الاستیک، قانون جریان و قانون سخت­شوندگی مدل پایه برای خاک­های مسلح شده با سیمان و الیاف اصلاح می­شوند. به منظور سنجش منطقی بودن پارامترهای افزوده شده به مدل، میزان حساسیت مدل اصلاح شده به تغییرات پارامترهای اضافه شده مورد بررسی قرار گرفته است. برای ارزیابی این مدل، نتایج مدل­سازی به صورت منحنی­های کرنش محوری- تنش محوری اضافی و کرنش محوری- کرنش حجمی با نتایج سه نمونه از آزمایش­ها سه­محوری انجام شده روی خاک­های مختلف مقایسه شده و عملکرد مناسب آن در فشارهای همه­جانبه متفاوت و با درصدهای سیمان و الیاف مختلف تأیید شده است. در نهایت برای نمایش کارکرد مدل، خروجی­های مدل به صورت منحنی­های تنش مؤثر میانگین- مدول برشی، تنش مؤثر میانگین- مدول بالک و تنش مؤثر میانگین- نسبت کرنش حجمی به کرنش برشی برای خاک­های مختلف ارائه شده است. نتایج مدل­سازی نشان می­دهند که با افزایش فشار همه­جانبه، مقاومت اوج و تنش پسماند در نمونه­ها افزایش می­یابد. این امر در مورد خاک ماسه­ای مسلح شده با سیمان و الیاف و نیز خاک غیرمسلح به وضوح دیده می­شود و در مقایسه با داده­های آزمایشگاهی منطقی می­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Constitutive Modelling of the Mechanical Behavior of Fiber-Reinforced Cemented Sand

نویسندگان [English]

  • Hadi Abioghli
  • Amir Hamidi
Department of Civil Engineering, School of Engineering, Kharazmi University
چکیده [English]

Soil reinforcement with cement results in improvement of compressive and shear strengths, but adding the cement to soil causes more brittle behavior of soil. Fibers are used to solve this problem. The mechanical behavior of cemented granular soils is between soil and rock materials. Constitutive models for these materials should have the simulation capability of their special specifications. Up to now, different constitutive models for cemented soils have been presented. However, regarding the soil constitutive models with capability of considering the effects of cement and fiber, no study has been done. Constitutive models with capability of considering the effects of cement and fiber can be applied in geotechnical softwares to evaluate the correct behavior of such materials. However, representing a constitutive model for predicting the behavior of fiber-reinforced cemented soils is an effective step in geotechnical analysis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fiber-reinforced cemented sand
  • Constitutive model
  • Strain-stress behavior
  • Deviatoric stress
  • Volumetric strain
اوریا ا، بهبودی مصمم ت، "تراکم­پذیری خاک­های سست تثبیت شده با سیمان"، نشریه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز، 1396، 47 (1)، 1-9.
سلطانی جیقه ح، جعفریان ک، جاجانی س، "ویژگی­های تغییر حجمی و رفتار برشی خاک­های رسی مخلوط"، نشریه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز، 1391، 42 (4)، 67-74.
Adachi T, Oka F, “An elasto-plastic constitutive model for soft rock with strain softening”, International Journal for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics, 1995, 19 (4), 233-247.
Amini Y, Hamidi A, “Triaxial shear behavior of a cement-treated sandegravel mixture”, Journal of Rock Mechanics and Geotechnical Engineering, 2014, 6 (5), 455-465.
Chauhan MS, Mittal S, Mohanty B, “Performance evaluation of silty sand subgrade reinforced with fly ash and fibre”, Geotextiles and Geomembranes, 2008, 26 (5), 429-435.
Chen M, Shen SL, Arulrajah A, Wu HN, Hou DW, Xu YS, “Laboratory evaluation on the effectiveness of polypropylene fibers on the strength of fiberreinforced and cement-stabilized Shanghai soft clay”, Geotext. Geomembr, 2015, 43 (6), 515-523.
Consoli NC, Prietto PD, Ulbrich L A, “Influence of fiber and cement addition on behavior of sandy soil”, Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, 1998, 124 (12), 1211-1214.
Consoli NC, Winter D, Rilho AS, Festugato L, Teixeira BS, “A testing procedure for predicting strength in artificially cemented soft soils”, Engineering Geology, 2015, 195, 327-334.
Festugato L, Menger E, Benezra F, Kipper ED, Consoli NC, “Fibre-reinforced cemented soils compressive and tensile strength assessment as a function of filament length”, Geotext. Geomembr, 2017, 45 (1), 77-82.
Gao Z Zhao J, “Constitutive modeling of artificially cemented sand by considering fabric anisotropy”, Computers and Geotechnics, 2012, 41, 57-69.
Gens A, Nova R, “Conceptual bases for a constitutive model for bonded soils and weak rocks”, Proceedings of Geotechnical Engineering of Soft Rocks- Hard Soils, Anagnostopoulos et al. eds., Rotterdam, Balkema, 1993, 485-494.
Haeri S M, Hamidi A, Tabatabaee N, “The effect of gypsum cementation on the mechanical behavior of gravely sands”, Geotechnical Testing Journal, 2005, 28 (4), 380-390.
Haeri SM, Hamidi A, “Constitutive modeling of cemented gravely sands”, Geomechanics and Geoengineering: An International Journal, 2009, 4 (2), 123-139.
Haeri SM, Hamidi A, Hosseini SM, Asghari A, Toll DJ, “Effect of cement type on the mechanical behavior of a gravely sand”, Geotechnical and Geological Engineering Journal, 2006, 24 (2), 335-360.
Haeri SM, Noorzad R, Oskoorouchi AM, “Effect of geotextile reinforcement on the mechanical behavior of sand”, Geotextiles and Geomembranes 2000, 18 (6), 385-402.
Haeri SM, Yasrobi S, Asghari E, “Effects of cementation on the shear strength parameters of Tehran alluvium using the large direct shear test”, 9th IAEG Congress, Durban, South Africa, 2002, 519-525.
Hamidi A, Hooresfand M, “Effect of fiber reinforcement on triaxial shear behavior of cement treated sand”, Geotextiles and Geomembranes, 2013, 36, 1-9.
Hamidi A, Haeri SM, “Stiffness and deformation characteristics of cemented gravely sands”, International Journal of Civil Engineering, 2008, 6 (3), 159-173.
Kutanaei SS, Choobbasti AJ, “Triaxial behavior of fiber-reinforced cemented sand”, Journal of Adhesion Science and Technology, 2016 30:6, 579-593, DOI: 10.1080/01694243.2015.1110073.
Li XS, “Modeling of dilative shear failure”, Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, ASCE, 1997, 123 (7), 609-616.
Manzanal D, Merodo JAF, Pastor M, “Generalized plasticity state parameter-based model for saturated and unsaturated soils: Saturated state”, International Journal for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics, 2011, 12 (35), 1347-1362.
Richart FE, Hall JR, Woods RD, “Vibrations of soils and foundations”, Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall Inc. 1970.
Sasaki T, Kuwano R, “Undrained cyclic triaxial testing on sand with non-plastic fines content cemented with microbially induced CaCO3”, Soils and Foundations, 2016, 56 (3), 485-495.
Tavakoli HR, Omran OL, Shiade MF, et al., “Prediction of combined effects of fibers and nanosilica on the mechanical properties of self-compacting concrete using artificial neural network”, Lat. Am. J. Solids Struct.; 2014, 11, 1906-1923.
Vatsala A, Nova R, Srinivasa Murthy, BR, “Elastoplastic model for cemented soils”, Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, ASCE, 2001, 127 (8), 679-687.
Vaunat J, Gens A, “Aspects of modelling geotechnical problems in hard soil and soft argillaceous rocks”, Proceedings of Numerical models in geomechanics-NUMOG IX, Pande and Pietruszczak eds., Rotterdam, Balkema, 2004, 37-43.
Yu X, Qian C, Xue B, “Loose sand particles cemented by different bio-phosphate and carbonate composite cement”, Construction and Building Materials, 2016, 113 (6), 571-578.