بررسی اثر غلظت پساب تصفیه‌شده شهری بر سرعت ته‌نشینی ذرات چسبنده در سامانه‌های انتقال آب

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم مهندسی آب، دانشگاه فردوسی مشهد

2 گروه علوم مهندسی آب، دانشگاه شهرکرد

10.22034/ceej.2018.7904

چکیده

در سال­های اخیر به دلیل خشکسالی­های مکرر و کمبود منابع آبی ناشی از این شرایط، رویکرد به استفاده از منابع آب تجدیدپذیر همچون کاربرد پساب تصفیه شده شهری در جهت تأمین بخشی از منابع آبی مورد نیاز افزایش یافته است. استفاده از پساب شهری در بخش کشاورزی تاکنون به طور معمول صورت می­گرفته، اما استفاده برنامه­ریزی شده و انتقال آن از طریق شبکه­های آبیاری و اختلاط آن با آب حاوی رسوب چسبنده که از طریق انحراف از رودخانه­ها صورت می­گیرد، مشکلات متعددی همچون رسوب­گذاری ذرات چسبنده در سازه­های انتقال را افزایش داده است. مواد آلی موجود در پساب تصفیه شده شهری و تمایل رسوبات چسبنده به واکنش­پذیری، باعث تأثیر در رفتار رسوبات چسبنده شده است. در این تحقیق اصول ته­نشینی ذرات رسوبی و سرعت سقوط رسوبات چسبنده در تنش­های برشی متفاوت و غلظت­های مختلف پساب و رسوب با استفاده از کانال دایره­ای مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که افزایش میزان پساب سبب افزایش سرعت سقوط در غلظت­های مختلف رسوب می­شود. همچنین مقایسه نتایج این پژوهش با معادلات تجربی ارائه شده در این زمینه حاکی از آنست که سرعت سقوط ذرات وابسته به مقدار تنش برشی و غلظت رسوبات معلق می­باشد و بر این اساس روابطی برای سرعت سقوط رسوبات مورد استفاده ارائه شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effect of Wastewater Concentration on the Fall Velocity of Cohesive Sediments in Water Transfer Systems

نویسندگان [English]

  • Milad Khastar 1
  • Kazem Esmaili 1
  • Hossin Samadi-Boroujeni 2
  • Alinagh Ziaei 1
1 Water science and Engineering Department, Ferdowsi University of Mashhad
2 Water Engineering Department, Shahrekord University
چکیده [English]

     Cohesive sediments are composed primarily of clay-sized material, which have strong interparticle forces due to their surface ionic charges. As particle size decreases, the interparticle forces dominate the gravitational force, and the settling velocity is no longer a function of only particle size. When, under certain conditions, the attractive forces exceed the repulsive ones, colliding particles stick together, forming agglomerations known as "flocs" with size and settling velocities much higher than those of the individual particles. This phenomenon is known as "flocculation" (Baldock et.al, 2004). In a flocculated cohesive sediment suspension, the settling unit is the floc rather than the individual particle. The settling velocity of cohesive sediment particles, also is called the fall velocity, is one of the key variables in the study of sediment transport and is important in understanding suspension, deposition, mixing and exchange processes (Partheniades, 2009). Adding a chemical solution in a mixture of water and sediment changes the physicochemical of the sediments and the flocculation of the clay particles may increase or decrease. Today, in many countries the wastewater is used for irrigation sector as an additional water resource. Wastewater in combination with other water resources change the physicochemical characteristics of the water and it causes changing in hydrodynamic behaviors which one of them is the effect of wastewater concentration on the fall velocity of cohesive sediments in channels and water transfer Systems (khastar-Boroujeni, 2018). Therefore this study focuses on the effect of urban wastewater on cohesive sediments transport to improve water quality and manage the irrigation systems. For this purpose, some experiments were carried out in an annular flume using a mixture of cohesive sediment and water with combination of three levels of wastewater for evaluating their effects on the fall velocity of cohesive sediments. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Deposition Rate
  • Critical Shear Stress
  • Annular Flume
  • Acoustic Velocimeter Doppler
اردلان ا، "شبیه­سازی جریان رسوبات ریزدانه معلق در مخازن سدهای تنظیمی با استفاده از مدل MIKE11 (مطالعه موردی سد تنظیمی دزفول)"، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهرکرد، 1385.
خواستار بروجنی م، "بررسی آزمایشگاهی تاثیر پساب در فلوکوله شدن رسوبات چسبنده در کانال­های انتقال آب"، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد، 1390.
Arman A, Fathi-moghadam M, Samadi-Boroujeni, Emamgholozadeh S, “Fall velocity of cohesive sediment in Dez dam reservoir”, Research Journal of Environmental Sciences, 2009, 3(1), 71-79.
Baldock TE, Tomkins MR, Nielsen P, Hughes, MG, “Settling velocity of sediments at high concentrations. Coastal Engineering”, 2004, 51, 91-100.
Burban PY, Xu YU, McNeil J, Lick, W, “Settling Speeds of Flocs in Fresh Water and Seawater”, Journal of Geophysics Research, 1990, 95(10), 213-220
Jose AO, “A Simple formula to estimate settling velocity of natural sediments”, Journal of Waterway, Port, Costal and Ocean engineering, 2003, 129 (2), 70-78.
Ha HK, Maa P, “Evaluation of two conflicting paradigms for cohesive sediment deposition”, Marine Geology, 2009, 265,120-129.
Haralampides K, Corquodale A, Krishnappan BG, “Deposition properties of fine sediment”, Journal of Hydraulic Engineering (ASCE), 2003, 129,230-234.
Huang J, Hilldate RC, Greiman BP, “Erosion and sedimentation manual”, U.S. Department of the Interior, United States Bureau of Reclamation, 2006.
Krishnappan BG, 2006. “Cohesive sediment transport studies using a rotating circular flum”, The 7th International Conference on Hydro science and Engineering (ICHE), Philadelphia,USA, 2006.
Krishnappan BG, Engel P, “Distribution of bed shear stress in rotating circular flume”, Journal of Hydraulic Engineering, ASCE, 2004, 130, 324-331.
Krone RB, “Flume Studies of the Transport of Sediment in Estuarial Shoaling Processes”, Technical Report, Hydraulic Engineering Laboratory, University of California, Berkeley California, 1962.
Nicholson J, O'Connor BA, “Cohesive Sediment Transport Model”, Journal of Hydraulic Engineering, 1986, 112(7), 621-640.
Partheniades E, “Cohesive sediments in open channels”, Elsevier Inc, Burligton USA, 2009.
Skafel MG, Krishnappan BG, “A laboratory investing of depositional characteristics of mud from an inland harbour using a rotating circular flume”, 1998, Journal of Water, Air and Soil Pollution, 1998, 112, 1-19.
Thorn MFC, “Physical Processes of Siltation in Tidal Channels”, Proceeclings of the Conference on Hydraulic Modelling Applied to Maritime Engineering Problems, Institution of Civil Engineers, London, England, 1981.
Winterwerp JC, “On the sedimentation rate of cohesive sediment”, Estuarine and coastal fine sediment dynamics Elsevier, 2006, 209-226.