تحلیل عددی برای پیش‏بینی نشست پی‌های سطحی بر ‏اساس نتایج آزمایش بارگذاری صفحه در خاک ماسه‌ای

نوع مقاله : یادداشت پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه بوعلی سینا - دانشکده مهندسی

2 دانشگاه بوعلی سینا

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Numerical Analysis for Prediction of Shallow Foundation Settlement Based on Plate Load Test Results

نویسندگان [English]

  • Mohammad Maleki 1
  • Sajjad Tavakoli 2
1 Bu-Ali Sina University
2 Faculty of Engineering, Bu-Ali Sina University

کلیدواژه‌ها [English]

  • Numerical analysis
  • Shallow foundation
  • Settlement
  • Sub grade reaction modulus
  • Plate Load Test
[1]           Brian, J. A., Townsend, M. F. C., Rahelison, L., "Load Testing and Settlement Prediction of Shallow Foundation", Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, 2007, 133 (12), 1494-1502.
[2]           Tong, L. I., Ronald L. B., "Nonlinear Parameters for Granular Base Materials from Plate Tests", Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, 2005, 131(7), 907-913.
[3]           Nabil, F., Ismarl, "Loading Tests on Circular and Ring Plates in Very Dense Cemented Sands", Journal of Geotechnical Engineering, 1996, 122 (4), 281-287.
[4]           Ping-Sien, L., Li-Wen, Y., Hsein, J. C., "Subgrade Reaction and Load-Settlement Characteristics of Gravelly Cobble Deposits by Plate-Load Tests", Department of Civil Engineering, National Chung-Hsing University, Taichung 400, Taiwan, ROC,1998.
[5]           Bowles, J. E., "Foundation Analysis and Design", 5th Edition, McGraw Hill.
[6]       PLAXIS Manual, "Finite Element Code for Soil and Rock Plasticity", DelftUniversity of Technology, Netherlands. 
]7[           توکلی، س.، "عوامل مؤثر در نشست پی‏های گسترده با نگرشی ویژه بر تخمین و توزیع سختی فنرها در تحلیل و طراحی این پی‏ها"، پایان‏نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه بوعلی سینا، 1387.