بررسی مشخصات هیدوردینامیکی راکتور بافل‌دار بی‌هوازی در مقیاس پایلوت آزمایشگاهی

نوع مقاله : یادداشت پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی آب و محیط زیست، دانشگاه شهید بهشتی

2 کارشناسی ارشد مهندسی آب و فاضلاب، دانشگاه شهید بهشتی

3 مهندسی محیط زیست، دانشگاه تهران

چکیده

     ویژگی‌های هیدرودینامیکی راکتورهای تصفیه فاضلاب با سرعت بالا از مهم­ترین فاکتورهای مؤثر بر طراحی و راهبری راکتور می‌باشد. یکی از راکتورهای تصفیه با سرعت بالا، راکتور بافل­دار است که اخیراً برای تصفیه فاضلاب‌ به صورت بی‌هوازی به کار گرفته شده است. این راکتور ساختاری اتاقک‌بندی شده داشته و هر اتاقک به دو بخش با جریان رو به پایین و رو به بالا تقسیم می‌شود. با توجه به این ساختار، تغییرات هیدرودینامیکی از قبیل سرعت و جهت جریان بر عملکرد راکتور اثرگذار بوده و هیدرودینامیک جریان نقش مهمی در راهبری این راکتور دارد. در این مقاله، ویژگی‌های هیدرودینامیکی جریان عبوری از یک راکتور بافل­دار بی‌هوازی در مقیاس آزمایشگاهی به حجم 6 لیتر و دارای 8 اتاقک مورد بررسی قرار گرفته است. آزمایش‌ها در دو زمان ماند هیدرولیکی 110 و 332 دقیقه انجام پذیرفته و شاخص‌های هیدرودینامیکی مربوط به راکتور بررسی گردید که از آن جمله می­توان به زمان ماند تجربی، فضای غیر فعال، شاخص اتصال کوتاه و راندمان هیدرولیکی اشاره کرد. همچنین رژیم جریان هیدرولیکی عبوری از راکتور مورد بررسی قرار گرفت. برای زمان‌های تئوریک مورد مطالعه،‌ زمان ماند تجربی راکتور به ترتیب 98 و 327 دقیقه به دست آمد. حجم فضای غیر فعال برای زمان ماند 110 دقیقه برابر 14/11 درصد و برای زمان ماند 332 دقیقه تنها 5/1 درصد محاسبه گردید. شاخص اتصال کوتاه برای زمان ماندهای 110 و 332 دقیقه به ترتیب 409/0 و 252/0 و راندمان هیدرولیکی به ترتیب برابر 80% و 88% به دست آمد. با توجه به نتایج به دست آمده، می‌توان گفت در حالت کلی راکتور بافل­دار بی‌هوازی، راکتوری با عملکرد هیدرولیکی نسبتاً مناسب است. همچنین این راکتور دارای انتشار نسبتاً پایینی بوده و به راکتورهای نهرگونه گرایش دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Investigation of Hydrodynamic Characteristics of a Lab Scale Anaerobic Baffled Reactor

نویسندگان [English]

  • Abolghasem Alighardashi 1
  • Mehdi Hassanvand Jamadi 2
  • Gagik Badalians Golikandi 1
  • Shervin Jamshidi 3
1 Faculty of Water and Environment, Shahid Beheshti University
2 Faculty of Water and Environment, Shahid Beheshti University
3 Faculty of Environment, University of Tehran
چکیده [English]

     Anaerobic baffled reactor (ABR) consists of a series of continuous chambers divided into two upflow and downflow parts by a baffle. ABR could effectively purify high strength wastewater types with negligible surplus sludge and doesn’t need a settlement tank [1]. ABR is a treatment system based on its hydrodynamic characteristics and so, the hydrodynamic study of the current flow is an important issue about it. In this study, the hydrodynamic characteristics of the reactor are investigated. Also, the regime of passing flow is discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Flow hydrodynamics
  • Anaerobic baffled reactor
  • Retention time distribution curve