بررسی رفتار چلیک‌های دو لایه در مقابل اثر مؤلفه‌های افقی و توأم افقی- قائم زلزله

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسنده

گروه عمران، دانشکده فنی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

چکیده

     سازه­های فضاکار و بالاخص چلیک­های دو لایه در پوشش فضاهای بزرگ کاربرد بسیار وسیعی یافته­اند. در مورد رفتارهای مختلف استاتیکی و دینامیکی این سازه­ها تحقیقات قابل توجهی انجام یافته است. اما در زمینه بررسی رفتار این سازه­ها تحت اثر توأم مؤلفه­های عمودی و افقی زلزله کار چندانی صورت نگرفته است. هدف از این تحقیق بررسی اثر توأم دو مؤلفه قائم و افقی زلزله بر روی چلیک­های دو لایه می­باشد. برای این کار چلیک­هایی با نسبت خیز به دهانه 1/0، 2/0، 3/0، 4/0 و 5/0 با نرم­افزار SAP2000 طراحی شده و بعد از طراحی چلیک­ها برای بارهای مرده و زنده، با استفاده از نرم­افزار ANSYS این چلیک­ها تحلیل مقادیر ویژه و تحلیل غیر خطی دینامیکی شده­اند. در کلیه تحلیل­های غیر خطی شرایط غیر خطی هندسی و مصالح منظور شده­اند. برای منظور کردن اثر زلزله شتابنگاشت زلزله­های قوی نورث ریج آمریکا، چی چی تایوان و نهانی کانادا در نظر گرفته شده­اند. از مشخصات بارز این شتابنگاشت­ها دارا بودن PGA بیش از 0.5g در جهت عمودی و نیز افقی می­باشد. نمودارهای تغییر مکان گرهی و کمانشی دینامیکی سازه تحت نیروی زلزله­های مذکور ابتدا جداگانه برای مؤلفه­های افقی و عمودی رسم و بررسی شده است. و در آخر رفتار چلیک­های دو لایه در مقابل مؤلفه­های عمودی و افقی توأم زلزله ارزیابی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessing the Simultaneous Effects of Horizontal and Vertical Components of Earthquakes on the Double Layer Barrel Vaults

نویسنده [English]

  • Arjang Sadeghi
Faculty of Engineering, Azarbaijan Shahid Madani University

کلیدواژه‌ها [English]

  • Horizontal and vertical components
  • Double layer barrel vaults
  • Nonlinear Behavior
  • Accellerogram
  • Seismic response
[1]    Ishikawa, K., Kato, S., "Elastic-Plastic Dynamic Buckling Analysis of Reticular Domes Subjected to Earthquake Motion", International Journal of Space Structures, 1997, 12 (3-4), 205-216.
[2]    Ishikawa, K., Kato, S., "Dynamic Buckling Behaviourof Single and Double Layer Latticed Domes due to Vertical Earthquake Motions", the 4th International Conference of Space Structures, 1993, pp 466-475.
[3]    Kunieda, H. J., "Earthquake Response of Roof Shells", International Journa of Space Structures, 1997, l2 (3-4), 149-160.
[4]    Saka, T., Hirano, A., Tei, Y., Taniguchi, Y., "Effect of Joints and Member Slenderness Ratios on Collapse Behavior of Double-Layer Space Grids", New Shell and Spatial Structures, Beijing, Octobre 16-19, 2006.
]5[  کاوه، ع.، "بررسی رفتار دینامیکی سازه­های چلیکی"، پنجمین کنفرانس بین­المللی مهندسی عمران، 1379.
[6]    Moghaddam, H. A., "Siesmic Behaviour of Space Structures", International Journa of Space Structures, 2000, 15 (2), 119-135.
[7]    Sadeghi, A., "Horizontal Earthquake Loading and Linear-Nonlinear Seismic Behaviour of Double Layer Barrel Vaults", International Journal of Space Structures, 2004, 19 (1), 21-37.
[8]    Sadeghi, A., "Vertical Effects of Earthquakes on the Double Layer Barrel Vaults", IASS Symposium, Shell and Spatial Structures from Models to Realization, Montpollier, France, 2004.
[9]    Zhang, F., Taniguchi, Y., Saka, T., Ogawa, T., ''Elastic Buckling and Elasto-Plastic Behavior of Double Layer Latticed Structures with Various Forms and Mesh Patterns'', New Shell and Spatial Structures, Beijing, China, October 16-19, 2006.
[10] Ishikawa, K., Okubo, S., Hiyama, Y., Kato, S., ''Evaluation Method for Predicting Dynamic Collapse of Double Layer Latticed Space Truss Structures due to Earthquake Motion'' International Journa of Space Structures, 2000, 15 (2), 249-257.
[11] Nooshin, H., "Course on Space Strucures", Kerman, Iran, 2003.
]12[ چوپرا، آ، "دینامیک سازه­ها و تعیین نیروهای زلزله"، ترجمه شاپور طاحونی، انتشارات علم و ادب، چاپ اول، 1377.
[13] "ANSYS Theory Reference", 1 7.7, Spectrum Analysis.