مطالعه پایلوتی امکان استفاده از ته‌نشین کننده لوله‌ای به عنوان حوض ته‌نشینی ثانویه در تصفیه فاضلاب

نوع مقاله : یادداشت پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه خوارزمی تهران

2 گروه محیط زیست، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه خوارزمی تهران

3 گروه مهندسی آب، دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور تهران

چکیده

حوض­های ته­نشینی ثانویه، که از اجزای فرآیند لجن فعال در تصفیه فاضلاب به شمار می­روند، فضای زیادی را اشغال می­کنند و نمی­توانند ذرات ریز را به خوبی حذف کنند. در این مطالعه امکان استفاده از ته­نشین کننده­های لوله­ای به عنوان حوض ته­نشینی ثانویه در تصفیه فاضلاب بررسی شد. نتایج مطالعات پایلوتی صورت گرفته نشان دادند راندمان حذف ذرات معلق و کدورت از زمان ماند 20 دقیقه به بعد در لوله­ها کاهش قابل توجهی ندارد. ته­نشین کننده لوله­ای در زمانِ ماندِ بسیار کوتاه نسبت به حوض ته­نشینی تصفیه­خانه مورد مطالعه، می­تواند خروجی در محدوده استاندارد محیط­زیست ایران برای تخلیه به آب­های سطحی را ایجاد ­کند. میانگین درصد حذف ذرات معلق برای واحد ته­نشین کننده لوله­ای در مقدار MLSS (mg/l) 5/1402 برابر با 6/97 درصد و برای حوض ته­نشینی تصفیه­خانه 2/98 درصد گزارش شده است. در طول آزمایش­ها، تجمع جامدات و گرفتگی ناشی از آن در لوله­ها مشاهده نگردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Pilot Study for Application of Tube Settler as a Secondary Clarifier for Wastewater Treatment

نویسندگان [English]

  • Afsaneh Faraji 1
  • Gholamreza Asadollahfardi 2
  • Abbas Shevidi 3
1 Department of Engineering Kharazmi University
2 Department of Engineering Kharazmi University
3 Department of Water Engineering Power and Water University of Technology

کلیدواژه‌ها [English]

  • Inclined tube settler
  • Suspended solid
  • Turbidity
  • Upgrade of clarifier
[1]        Metcalf and Eddy, Inc., "Wastewater Engineering: Treatment, Disposal and Reuse" 3rd Edition, McGraw-Hill Book Co., New York, 1991.
[2]        Saleh, A. M., Hamoda, M. F., "Upgrading of Secondary Clarifiers by Inclined Plate Settlers", Water Science and Technology, 1999, 40 (7), 141-149.
[3]        Leung, W. F., Probstein, R. F., "Lamella and Tube Settlers 1. Model and Operation, Ind. Eng", Chemistry Process Design and Development, 1983, 22, 58-67.
[4]    Fadel, A. A., Baumann, E. R., "Tube Settler
           Modeling", Environmental Engineering,
           1990, 116, 107-123.
[5]        Feri, J. K., "Multiple Tray Clarification at a Modern Treatment Plant", Sewage Works Engineering, 1941, 12, 423-432.
[6]        Fischerstorm, C. N. H., "Sedimentation in Rectangular Basins", Products of the American Society of Civil Engineering, Sanitary Engineering Division, 1955.
[7]        Culp, G. L., Hansen, S., "High-rate Sedimentation in Water Treatment Works", American Water Work Association, 1968, 60, 681-698.
[8]        Jimenez, B., Ramos, J., "High-rate Sedimentation for Wastewater Treatment Process", Environmental Technology, 1997, 18, 1099-1110.
[9]        Huisman, L., "Sedimentation and Flotation", IHE, Delf, the Netherlands, 1986.
[10]     Shevidi, A., Azimi, A., Nabihendi, G. H., Fazeli, M., Asadollahfardi, G. H., "Application of Multi-Stage Inclined Tube Settlers for Water Turbidity Removal", Journal of Water and Wastewater of Isfehan, 2011, 1, 12-22.
[11]     Mendis, J. B., Benedek, A., "Tube Settlers in Secondary Clarification of Domestic Wastewater", Water Pollution Control Federation, 1980, 52 (7), 1893-1897.
[12]     Camp, R. T., "Sedimentation and the Design of Settling Tanks", Transactions of the American Society of Civil Engineerings, 1946, 111-895.
[13]     American Water Works Association, "Water Quality and Treatment", A Handbook of Community Water Supplies, 5th Edition, McGraw-Hill, New York, 1999.
[14]    APHA, AWWA, WEF, "Standard Method for
           the Examination of Water and Wastewater",
           18th Edition, American Public Health,
           Washington DC, 1992.
[15]     Legal and Parliamentary Office of the Department of Environment (DoE) of Iran, "Iran's Environmental Protection Laws and Regulations, Volume I and II", The DoE Publisher, 2000, (In Persian).
[16]     Lin, Sh., "Water and Wastewater Calculations Manual", McGraw-Hill Inc., USA, 2001.
[17]     Dick, R. I., "Role of Activated Sludge Final Settling Tanks", ASCE Journal of Sanitary Engineering Division, 1970, 96 (SA2), 423-426.