ارزیابی پایداری و نشست خاکریز میان‌گذر دریاچه ارومیه

نوع مقاله : یادداشت پژوهشی

نویسندگان

گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی، دانشگاه ارومیه

چکیده

در این مقاله پایداری خاکریز میان­گذر دریاچه ارومیه در دو مقطع عرضی واقع در کیلومتر 500+10 و کیلومتر 000+4 در وضع موجود، شکل­های اصلاحی و شکل نهایی مورد بررسی قرار گرفته است. محاسبات با ترازهای مختلف ارتفاع آب دریاچه، در حالت­های استاتیکی و دینامیکی و همچنین با در نظر گرفتن اثرات بارهای بهره­برداری با استفاده از نرم­افزار SLOPE/W و به دو روش اجزای محدود (FEM) و تعادل حدی (LEM) انجام شده است. نتایج مطالعات پایداری انجام گرفته نشان می­دهند که در صورت اعمال بارهای زلزله، خاکریز عموماً ناپایدار بوده و این ناپایداری اکثراً از نوع محلی و در ناحیه پاشنه شیروانی خاکریز رخ داده و گسیختگی­های کلی در خاکریز صورت نخواهد گرفت. نتایج دو روش اجزای محدود و تعادل حدی تطابق خوبی با همدیگر داشته و گسیختگی­هایی از نوع موضعی را بیشتر تأیید می­کنند. همچنین نشست خاکریز در دو مقطع فوق­الذکر و در یک دوره زمانی صد ساله پس از احداث، با نرم­افزار SIGMA/W بررسی شده و نتایج نشان دادند که فشار آب حفره­ای افزوده شده ناشی از اجرای خاکریز در دو مقطع مورد بحث به ترتیب حدود kPa 206 و kPa 385 می­باشد. بر اساس این ارزیابی، مقدار نشست خاکریز در پایان صد سال در کیلومترهای 000+4 و 500+10 به ترتیب 15/2 متر و 2/3 متر به دست آمده و فشار آب حفره­ای اضافی در پایان صد سال به طور کامل زائل نشده و تحکیم به طور کامل صورت نخواهد گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of Stability and Settlement of the Urmia Lake Causeway Embankment

نویسندگان [English]

  • Kazem Badv
  • Behrang Dilmaghani
Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, Urmia University

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urmia lake
  • Causeway embankment
  • Stability
  • Settlement
  • Local and general failure
]1[ حسینی، م. ا.، "مهندسی ژئوتکنیک لرزه­ای"،
  پژوهشگاه بین­المللی زلزله­شناسی و مهندسی زلزله،
  1378.
[2]    Taylor, D. W., "Fundamentals of Soil Mechanics", Wiley, New York, 1948.
[3]    Perloff, W. H., Baron, W., "Soil Mechanics", Wiley, New York, 1976.
[4]    Lambe, T. W., Whitman, R. V., "Soil Mechanics", Ronald Press, New York, 1969.
[5]    Fellenius, B., "The Landslide at Guntorp", Geotechnique, 1953, 5 (1), 120-125.
[6]    Bishop, A. W., "The use of the Slip Circle in the Stability Analysis of Slope", Geotechnique, 1955, 5 (1), 7-17.
[7]    Morgenstern, N. R., Price, V. E., "The Analysis of the Stability of General Slip Surface", Geotechnique, 1965, 15 (1), 79-93.
[8]    Spencer, E., "A Method of Analysis of the Stability of Embankments Assuming Parallel Interlace Forces", Geotechnique, 1967, 17 (1), 11-26.
[9]    Janbu, N., "Slope Stability Computations", Soil Mechanics and Foundation Engineering Report, Technical University of Norway, Trondheim, 1968.
[10]  Duncan, J. M., "State-of-the-Art: Static Stability and Deformation Analysis", Specialty Conference on Stability and Performance of Slopes and Embankments, New York, US, 1992, pp 222-266.
[11]  Norwegian Geotechnical Institute, "Design and Construction of the Urmia Lake Causeway, Assessment of Stability and Settlement of the Embankment", Document No: OEP81449RXP23004, 2004.
[12]  Norwegian Geotechnical Institute, "Design and Construction of the Urmia Lake Causeway, Earthquake Investigation Report", Document No: TEP81449YGP10005, 2003.
[13]  Atkinson, J. H., Brasby, P. L., "The Mechanics of Soils-An Introduction to Critical State Soil Mechanics", McGraw-Hill Book Company, UK, 1978.
[14]         Biot, M. A., "General Theory of Three-Dimensional Consolidation", Journal of Applied Physics, 1941, 12, 155-164.