ارزیابی عددی رفتار دیوار میخ کوبی شده

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مهندسی عمران، موسسه آموزش عالی اشراق، بجنورد، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی عمران، گروه مهندسی عمران، موسسه آموزش عالی توس، مشهد، ایران

10.22034/ceej.2024.56139.2249

چکیده

امروزه، با توجه به رشد جمعیت در مناطق شهری، ساخت ساختمان های مرتفع گسترش یافته است. ایجاد ساختمان های مرتفع، نیازمند ایجاد طبقاتی در سطح زیرزمین و لزوم طراحی و اجرای گودبرداری زمین آن می‌باشد. در پژوهش حاضر، ابتدا دیواره میخ کوبی شده منطقه سیاتل واشنگتن توسط نرم افزار PLAXIS 2D مدلسازی شده است. پس از صحت سنجی مدل عددی، اثر فاصله سربار مجاور از لبه گودبرداری بر عملکرد استاتیکی و لرزه ای دیوار میخ کوبی شده مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحلیل های عددی بیان گر این بودند که بیش ترین مقدار نیروی برشی دیوار در محل میخ ها ایجاد می‌شود و با افزایش عمق، مقدار نیروی برشی افزایش پیدا کرده که این امر با توزیع فشار جانبی خاک نسبت به دیوار که به صورت مثلثی بوده متناسب می‌باشد. وجود میخ ها مانع حرکت دیوار به سمت گودبرداری شده و در نتیجه لنگر خمشی دیوار در اطراف هد میخ ها افزایش می‌یابد. نتایج تحلیل ها نشان دادند با تغییر فاصله سربار از لبه گودبرداری، مقادیر مولفه نیرو در میخ ها و در نتیجه پایداری دیواره تحت تاثیر قرار می‌گیرند. به علاوه، در فونداسیون های نزدیک به گودبرداری موضوع نشست اختلافی ناشی از محل گوه گسیختگی یک پارامتر بسیار مهم بوده و بایستی مورد توجه طراحان قرار بگیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Numerical assessment of behavior of soil-nailed wall

نویسندگان [English]

  • Abdollah Tabaroei 1
  • Seyedeh Toktam Seyedi 2
1 Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Eshragh Institute of Higher Education, Bojnourd, Iran
2 Department of Civil Engineering, Toos Institute of Higher Education, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Today, due to population growth in urban areas, the construction of high-rise buildings has expanded. The construction of high-rise buildings requires the creation of floors on the basement level and the need to design and carry out excavation in itʼs ground. In current study, firstly the soil-nailed wall of the Seattle area of Washington was modeled by PLAXIS 2D software. After validating the numerical model, the effect of adjacent surcharge distance from the excavation edge on the static and seismic performance of the soil-nailed wall was investigated. The results of numerical analysis indicated that the maximum value of shear force of the wall is created in the place of nails, and with the increase of depth, the value of shear force has increased, which was proportional to the distribution of the soil lateral pressure relative to the wall, which is in triangular. The presence of nails prevent the movement of the wall towards to the excavation and as a result, the wall bending moment around the head of the nails increases. The results of the analyses showed that by changing the distance of the surcharge from the excavation edge, the values of the force component in the nails and as a result, the stability of the wall are affected. In addition, in foundations close to the excavation, the issue of differential settlement caused by the location of wedge failure is a very important parameter and should be considered by designers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Soil-nailed wall
  • Seismic load
  • PLAXIS 2D software
  • Horizontal displacement of the wall
  • Foundation settlement