مطالعه عددی تاثیر خصوصیات شمع بر رفتار آن در خاک‌های ماسه‌ای

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز

2 دانشگاه آزاد ایلام

10.22034/ceej.2024.55410.2227

چکیده

خصوصیات رفتاری خاک اطراف شمع یکی از پارامترهای مهم در تحلیل اندرکنش خاک-شمع می‌باشد. در این تحقیق رفتار شمع و خاک اطراف آن برای بررسی اندرکنش خاک-شمع در خاک ماسه‌ای و تحت اثر بارهای محوری و جانبی بررسی شده است. در این تحلیل که با استفاده از نرم افزار اجزاء محدود Plaxis 3D انجام شده است، یک سیستم ترکیبی از خاک و شمع ایجاد شده است. در ادامه برای ارزیابی رفتار شمع و خاک اطراف آن، آنالیز حساسیت که شامل تغییر نوع خاک، تغییر قطر شمع، تغییرمقدار بارگذاری وارد بر شمع انجام شده و اثر تغییر هر کدام از این پارامترها بر نیروهای داخلی (لنگر خمشی، نیروی محوری)، تحت اثر بار قائم و جانبی بر روی شمع بررسی شده است. نتایج نشان می‌دهد که افزایش شعاع شمع باعث کاهش لنگر خمشی و تغییرمکان جانبی در شمع شده و درنتیجه میتواند منجر به افزایش ظرفیت باربری جانبی شمع شود. علاوه بر آن، هرچه خاک اطراف شمع متراکم‌تر باشد، لنگر خمشی حاصل از نیروهای جانبی و تغییرمکان جانبی (تحت اثر نیروهای جانبی) ایجاد شده در شمع نیز کمتر است. همچنین افزایش قطر شمع باعث می‌شود که لنگر خمشی حداکثر در فاصله بیشتری نسبت به بالای شمع ایجاد شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Numerical study of the effect of pile characteristics on its behavior in sandy soils.

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hosein Aminfar 1
  • Sajad Tavakoli 2
1 Department of Geotechnical Engineering, Faculty of Civil Engineering, University of Tabriz.
2 Ilam Azad University
چکیده [English]

In the analysis of the interaction of granular soils and pile under axial or lateral load, the behavior of soils around the pile is the main parameter and has a great impress on the results. In this paper the behavior of pile and soils around the single pile with respect to the increase of axial or lateral loads were investigated. So that the interaction of sandy soil and pile were implemented with analysis piles under axial or lateral loads. Sensitivity analysis were done, so that the change of various parameters including a pile in one type of soil on the effect of load increasing (Load parameter), one pile in various soils with constant loading (parameter of soil type) or with change of pile diameter in one type soil and constant loading (parameter of pile diameter) what effect will have on displacements, internal forces and pile bearing capacity. Also in this thesis the pattern of soil deformation around the pile and extent of the effect of the soils around the pile under axial or lateral loads were investigated and analysed. Results show that, in the impress of axial load to pile, stress bulb or transferential stresses forms around the pile, and in the impress of the lateral load applying to the pile, resistant area of soil forms in front of the pile, which in this thesis we investigated them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Vertical and lateral loading
  • Single pile
  • Sandy soil
  • Numerical analysis
  • Sensitivity analysis. Plaxis 3D