به کارگیری تئوری راف در روش های تصمیم گیری چندمعیاره برای سنجش کاربردهای مدلسازی اطلاعات ساختمان در پروژه های ساخت ایران

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران

2 گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه آراد اسلامی، واحد اراک، اراک ،ایران

3 گروه مهندسی‌ صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران

4 گروه مهندسی‌عمران، دانشکده فنی و مهندسی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران

چکیده

اخیرا مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM) به عنوان یک فناوری جدید در صنعت معماری پدید آمده است که به تدریج درحال کسب محبوبیت بین ذینفعان می‌باشد. مرور ادبیات، نشانگر یک شکاف چشم‌گیر در سنجش قابلیت‌های مدلسازی اطلاعات ساختمان در پروژه‌های ساخت و ساز ایران می‌باشد. لذا هدف، سنجش قابلیت‌های BIM می‌باشد و تلاش شده است تا بهترین قابلیت‌های BIM به گونه‌ای انتخاب شود که سطح اطمینان در به‌کارگیری این فناوری جدید افزایش دهد. از آنجایی که سنجش مناسب‌ترین گزینه یک مسئله تصمیم‌گیری چندمعیاره است. بنابراین تصمیم‌گیرندگان در سنجش گزینه‌ها از ترجیحاتی استفاده می‌کنند که غیرقطعی است. از این‌رو، در پژوهش حاضر از تئوری راف که در چنین شرایطی کارآمد می‌باشد استفاده می‌شود. در واقع، ابتدا با استفاده از دلفی به شناسایی معیارها و گزینه‌های تصمیم‌گیری پرداخته و سپس از تئوری راف برای تبدیل ترجیحات خبرگان به اعداد فاصله‌ای و از روش ترکیبی جدید فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و ویکور (VIKOR) راف برای سنجش قابلیت‌های BIM استفاده می‌شود. قابل به ذکر است که در پژوهش حاضر، روش VIKOR- AHP با داده‌های راف توسعه داده شده است. نتایج نشان داد که بکارگیری تئوری راف به همراه روش‌های تصمیم‌گیری چند معیاره می‌تواند به ذینفعان در امر تصمیم‌گیری در شرایط عدم قطعیت کمک نماید و نقطه‌ی آغازی برای پژوهش مبتنی بر BIM و دیدگاه‌های مدیریتی آن در ارایه‌ی بینش صحیح جهت بکارگیری آن در پروژه های ساخت و ساز ایران باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Application of Roughs’ theory in Multi-Criteria Decision-Making Methods to assess the applications of building information modeling in Iran's construction projects

نویسندگان [English]

  • Alieaza Aminrad 1
  • SeyedMohammad Mirhosseini 2
  • Mohammad Ehsanifar 3
  • Ehsanollah Zeighami 4
1 Department of Civil Engineering, Technical and Engineering Faculty, Arak Branch, Islamic Azad University, Arak, Iran
2 Department of Civil Engineering, Arak Branch, Islamic Azad University, Arak, Iran
3 Department of Industrial Engineering, Technical and Engineering Faculty, Arak Branch, Islamic Azad University, Arak, Iran
4 Department of Civil Engineering, Technical and Engineering Faculty, Arak Branch, Islamic Azad University, Arak, Iran
چکیده [English]

Recently, Building Information Modeling (BIM) has emerged as a new technology in the architecture industry, which is gradually gaining popularity among stakeholders. The literature review shows a significant gap in measuring the capabilities of BIM in Iran's construction projects. Therefore, the goal is to measure BIM capabilities and efforts have been made to select the best BIM capabilities in such a way as to increase the level of confidence in the use of this new technology. Since the evaluation of the most appropriate option is a multi-criteria decision-making problem. Therefore, decision makers use preferences that are uncertain when weighing options. Therefore, in the present study, rough's theory, which is efficient in such conditions, is used. In fact, he first used Delphi to identify criteria and decision-making options, and then used rough's theory to convert experts' preferences into interval numbers and the new combined method of Analytical Hierarchy Process (AHP) and VIKOR of rough to measure capabilities. BIM is used. It should be mentioned that in the current study, the VIKOR-AHP method was developed with rough data. The results showed that the use of rough's theory along with multi-criteria decision-making methods can help the stakeholders in decision-making under conditions of uncertainty and is a starting point for research based on BIM and its management perspectives in providing the correct insight to use it in Iran's construction projects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Building Information Modeling (BIM), Building Information Modeling capabilities, Iranian construction projects, Roughs&rsquo
  • theory, Analysis Hierarchy Process (AHP), VIKOR