مقایسه حد روانی حاصل از روش جام کاساگرانده و نفوذ مخروط برای خاکهای مخلوط ماسه و رس

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

گروه مهندسی عمران، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

چکیده

حد روانی یکی از ویژگیهای مهم خاک است و تاثیر زیادی بر رفتار آن دارد. حد روانی به عنوان نقطه ای است که رفتار خاک رس از حالت خمیری به مایع تغییر می کند. مقاومت برشی این خاک در رطوبت نزدیک به حد روانی، بسیار کم است. بنابراین تعیین دقیق خواص خمیری خاک دارای اهمیت فراوانی است. در این پژوهش آزمایشگاهی، تاثیر ماسه بر حد روانی خاک مخلوط، رابطه بین حد روانی و درصد ماسه و رابطه بین حد روانی روش‌های نفوذ مخروط و جام کاساگرانده با پایه سخت مورد ارزیابی قرار گرفته است. مقدار حد روانی برای رس بنتونیت دستگاه کاساگرانده برابر 78 و دستگاه نفوذ مخروط برابر 87 به دست آمد. با افزایش درصد ماسه، حد روانی کاهش یافت، در ضمن رابطه حد روانی بر حسب درصد ماسه، خطی بوده و مقدار ضریب تعیین برای آزمایش‌های کاساگرانده و نفوذ مخروط به ترتیب برابر 997/0 و 999/0 است. در رس بنتونیت، حد روانی حاصل از دستگاه نفوذ مخروط حدود 12 درصد بیشتر از حد روانی به دست آمده از دستگاه کاساگرانده است. با کاهش حد روانی خاک مخلوط، اختلاف بین نتایج حاصل از دو دستگاه آزمایش افزایش یافت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparison of liquid limit obtained from Casagrande cup method and cone penetrometer for sand and clay mixed soils

نویسندگان [English]

  • Mahmoud Nikkhah Shahmirzadi
  • Ghasem Arabi
  • Minoo Zahra Hafezi
Department of Civil Engineering, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran
چکیده [English]

The effect of sand on the liquid limit of the mixed soil, the relationship between the liquid limit and the percentage of sand and the relationship between the liquid limit of the cone penetration methods and the Casagrande cup have been evaluated. Also, the relationship obtained in this study has been compared with previous researches. The liquid limit of the mixed soil was determined using the Casagrande Cup method with a hard base and cone penetration. The experiments were performed on mixed soils of sand and bentonite clay with a liquid limit between 21 to 78. As the percentage of sand increased, the liquid limit decreased, while the liquid limit was linear in terms of sand percentage and the coefficient of determination for Casagrande and cone penetration experiments was 0.997 and 0.999, respectively. The liquid limit values obtained from the cone penetration device are about 10 units higher than the Casagrande device. In bentonite clay, the psychological limit obtained from the cone penetration device is about 12% higher than the psychological limit obtained from the Casagrande device. As the liquid limit of the mixed soil decreased, the difference between the results of the two experimental devices increased. The higher the plasticity properties of the mixed soil, the smaller the difference between the liquid limits obtained from the two methods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Liquid limit
  • Sand
  • Bentonite
  • Casagrande
  • Cone penetration