تصفیه فاضلاب حاوی آلاینده سخت تجزیه پذیر از طریق فرایند اکسیداسیون پیشرفته ازن زنی

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

2 دانشکده مهندسی علوم زمین، دانشگاه صنعتی اراک

چکیده

کلروفنول ها از آلاینده های سخت تجزیه پذیر(POPs) هستند که با طول عمر بالا و تجزیه پذیری کم در محیط زیست خطرات بسیاری برای آن بوجود می آورند. ازن زنی یکی از روش های اکسیداسیون پیشرفته می‌باشد که دارای قدرت بالایی برای حذف آلاینده‌ها است. در این پژوهش حذف کلروفنول در فرآیند ازن زنی مورد بررسی قرار گرفته شده‌است. با توجه به مدل فیزیکی فرآیند، مدل ریاضی راندمان حذف آلاینده با استفاده از روش سطح پاسخ نیز ارائه گشته است. متغیرهای مستقل در این پژوهش عبارتند از: زمان، غلظت 4-کلروفنول، غلظت گاز ازن ورودی و pH و متغیر وابسته راندمان حذف آلاینده می‌باشد. این مطالعه به صورت ناپیوسته انجام شده که در آن مقدار مشخصی آب آلوده به آلاینده در راکتور قرار داده شده است. همچنین در انی پژوهش، اثر هر یک از متغیرهای مستقل، اثر همزمان متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته و همچنین اثر متغیرهای مستقل بر یکدیگر نیز ارزیابی شده است. با توجه به مدل آزمایشگاهی مشاهده شد، بهینه‌ترین شرایط برای میزان حذف آلاینده در غلظت آلاینده برابر 35 میلیگرم بر لیتر، pH برابر 11، غلظت گاز ازن 5 گرم بر ساعت و زمان 30 دقیقه بدست آمد که دست آورد این شرایط، راندمان حذف 93.52% بود. همچنین مطابق نتایج اثر پارامترهای آزمایشات در شرایط متفاوت بررسی شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Treatment of wastewater containing hard degradable pollutants through the advanced oxidation process (ozonation)

نویسندگان [English]

  • Amir Masoud Yaseri 1
  • Farhad Qaderi 1
  • Behnoosh Khataei 2
1 Faculty of Civil Engineering, Babol Noshirvani University of Technology, Babol, Iran
2 Faculty of Earth Sciences Engineering, Arak University of Technology, Arak, Iran
چکیده [English]

Chlorophenols are persistent organic pollutants which have long life expectancy, low decomposability, and hurtful characterizations in the environment. Ozonation is one of the powerful Advanced Oxidation Processes (AOPs) for removing pollution. In this research Chlorophenol removal with the ozonation process has been discussed. According to the physical modeling of the process, a mathematical model of the removal rate has been presented using Response Surface Methodology (RSM). Independent variables of this research are 4-chlorophenol concentration, O3 concentration, and pH. On the other hand, dependent variables is: 4-chlorophenol removal percentage. . This study was done in batch reactor, which a certain amount of water contaminated with pollutants was placed in it. Also, in this research, the effect of each of the independent variables, the simultaneous effect of the independent variables on the dependent variable, and the effect of the independent variables on each other have also been evaluated. According to the experimental model, it was observed that the most optimal conditions for pollutant removal were obtained at 4-CP concentration of 35 mg/liter, pH of 11, O3 concentration of 5 g/H, and time of 30 minutes. It was 93.52% removal rate. However, according to the results, the effect of the parameters of the tests in different conditions was investigated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ozonation
  • Advanced oxidation process
  • hard degradable pollutants