بررسی آزمایشگاهی امکان استفاده مصالح بازیافتی برای بهبود مشخصات مکانیکی فصل مشترک ژئوتکستایل و خاک ماسه ای

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکتری، دانشگاه محقق اردبیلی

2 دانشگاه محقق اردبیلی

3 دانشگاه محقق اردبیلی - دانشکده مهندسی - گروه عمران

چکیده

در این تحقیق سه نوع مصالح بازیافتی حاصل از تخریب ساختمانها شامل سفال، کاشی و سرامیک جهت بهبود خواص مقاومتی فصل مشترک ماسه و مسلح کننده و افزایش مقاومت بیرون کشیدگی مسلح کننده از ماسه استفاده شده است. برای مطالعه تأثیر مواد درشت‌دانه حاصل از تخریب ساختمانها در بهبود مشخصات مکانیکی فصل مشترک ماسه و مسلح کننده، آزمایشات بیرون کشیدگی انجام شده است. برای این منظور مصالح بازیافتی درشت دانه بصورت لایه‌هایی با ضخامت‌های۲، ۴ و ۸ سانتی‌متر در فصل مشترک مسلح کننده و ماسه قرار داده شده است. آزمایش‌های بیرون‌کشیدگی صورت گرفته در این تحقیق در تنش‌های عمودی ۲۵، ۵۰ و ۷۵ کیلوپاسکال انجام شد. نتایج آزمایش‌ نشان‌دهنده‌ی افزایش قابل ملاحظه مقاومت فصل مشترک ماسه اصلاح شده با مصالح بازیافتی و ظرفیت بیرون‌کشیدگی مسلح کننده در این شرایط می‌باشد. نتایج نشان می‌دهد که مقاومت برشی فصل مشترک خاک و ژئوتکستایل به ضخامت لایه‌ مصالح بازیافتی مورد استفاده در فصل مشترک مسلح کننده و ماسه بستگی دارد. با افزایش ضخامت لایه بازیافتی در فصل مشترک ماسه و مسلح کننده، ظرفیت بیرون کشیدگی مسلح کننده نیز در ماسه با فصل مشترک تقویت شده افزایش یافته است. مقاومت بیرون کشیدگی مسلح کننده در ماسه ی تقویت شده با لایه 4 سانتیمیتری مصالح بازیافتی با مقاومت بیرون کشیدگی مسلح کننده در مصالح بازیافتی تقریبا برابر می باشد. براساس داده‌های آزمایشگاهی بیشترین مقدار افزایش مقاومت بیرون کشیدگی برای نمونه‌های با فصل مشترک تقویت شده با سرامیک مشاهده شده است که دارای بیشترین زاویه اصطکاک داخلی و متوسط اندازه ذرات بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Experimental Evaluation of Applicability of Demolition Waste Material to Improve the Interface Parameters of Geotextile and Sand

نویسندگان [English]

  • Mehdi Hosseinzadeh Sotoubadi 1
  • Amin Gholizad 3
1 PhD candidate , Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran
3 Department of Civil Engineering, University of Mohaghegh Ardabili
چکیده [English]

In this research, three types of materials recycled from waste clay blocks, ceramic and porcelain tiles were used to improve the interface properties of a fine sand and a woven geotextile. The interface properties of the sand and the geotextile were studied conducting several pullout tests. In order to improve the interface of the sand and the geotextile, recycled materials were used as coarse material sandwich with at the interface with different thicknesses of 2 cm, 4cm, and 8 cm. The pullout tests were carried out under normal stresses of 25 kPa, 50 kPa, and 75 kPa. The results of these tests indicated a considerable improvement on the pullout capacity of the geotextile in the sand with recycled material improved interface. The shear strength of the recycled material improved interface of the geotextile and the sand depends on the type and the thickness of the coarse material sandwich and the level of the normal stress at the interface. Increasing the thickness of the recycled material sandwich increased the pull-out capacity of the reinforcement. There is an optimal thicknesses of recycled sandwich layer to achieve the maximum pull-out capacity. The pull-out capacity of a reinforcement in sand encased with a recycled sandwich layer with thickness of 4 cm was approximately equal to the pullout capacity of the same reinforcement in recycled material. The results of these experiments indicated that the maximum pull-out capacity of reinforcement has been achieved when the reinforcement was encased with material recycled from ceramic.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Demolition waste material
  • Reinforced soil
  • Interface
  • Geotextile
  • Pullout