اثر نانو اکسید روی بر خواص مکانیکی بتن خود تراکم

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تبریز تبریز ایران

چکیده

چکیده

امروزه جهت کاهش چشمگیر تخلخل بتن و ارتقاء خواص آن ها از انواع مختلف مواد افزودنی نانو استفاده می شود. برای بررسی اپر نانو اکسید روی بر خواص رئولوژیکی و مکانیکی بتن خود تراکم، در این پژوهش دو سری نمونه با نسبت آب به سیمان 40/0، 45/0 و 50/0، تهیه شده که یک سری از نمونه ها بعنوان نمونه های شاهد (کنترل) بدون نانواکسید روی و سری دیگر نمونه های دارای نانو اکسید روی به میزان 20/0، 35/0 و 50/0 درصد وزنی عیار سیمان بودند. کارآئی نمونه ها با چهار آزمایش جریان اسلامپ (دو آزمایش) و قیف V (دو آزمایش) کنترل، و به مدت 7، 28 و 56 روز در دمای آزمایشگاه بتن و در آب معمولی عمل آوری شدند. نتایج نشان دادند که در بتن تازه، استفاده از نانو اکسید روی موجب ارتقاء خواص رئولوژیکی آن و در بتن سخت شده موجب افزایش مقاومت فشاری و مقاومت کششی نمونه ها می گردد. بهینه ترین نتیجه در نمونه ها در نسبت آب به سیمان برابر 40/0و با مقدار نانو اکسید روی مصرفی 35/0درصد وزن سیمان و عمل آوری، 28روزه بوده است.

کلید واژه‌ها: بتن خود تراکم، نانو اکسید روی، آزمایش جریان اسلامپ، آزمایش قیف V، خواص مکانیکی.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Nano Zinc Oxide Effect on Mechanical Properties of Self-Compacting Concrete

نویسنده [English]

  • Sina Hoshyar
Faculty of Civil Engineering University of Tabriz Tabriz Iran
چکیده [English]

Self–Compacting Concrete is one of the special concretes which can pass around bars and fill all corners of molds completely without any type of segregation and no need any type of vibration. For upgrading the strength, durability and consistency of samples, it is introduced to reduce the porous rate of concretes, and for this goal using different nano materials is a significant method in special concretes for construction of important concrete projects. Nano zinc oxide is selected for this research and for comparison of the effect of nano material on mechanical properties and workability of self-compacting concrete samples. Therefor two series of samples were made, one as control samples without nano zinc oxide and other one samples containing 0.2, 0.3 and 0.5 percent of cement weight of nano zinc oxide as test samples. Slump flow test and V-funnel test used for measurement the workability of samples. The samples were cured on time of 7, 28 and 56 days in normal water and concrete laboratory temperature. Mechanical properties tests showed that using nano zinc oxide increases the rheological properties in fresh concrete and mechanical properties as well as in hardened concrete. The results showed that samples with water to cement ratio (w/c=0.40) and containing o.35 percent of nano zinc oxide of cement weight in 28 days curing time were optimum. The ratio of (f’c(7) / f’c(28)) indicated the rapid setting of the samples by using the nano zinc oxide that is an important factor in construction time.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Self-compacting concrete
  • nano zinc oxide
  • workability
  • compressive strength
  • tensile strength