بررسی تأثیر دانه‏بندی و ایجاد بافت درشت به روش پخش سنگریزه بر مقاومت لغزندگی روسازی‏های بتنی راه

نوع مقاله : یادداشت پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying the Effect of Gradation and Macro Texture Generating by the Method of Gravel Distribution, on the Skid Resistance of the Concrete Pavements

نویسندگان [English]

  • Mansour Fakhri
  • Milad Taribakhsh

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gradation
  • Gravel distribution
  • Skid resistance
  • Concrete pavement
[1]        حسنی، ا.، "بررسی و مقایسه فنی و اقتصادی رویه‏های بتنی و آسفالتی"، معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری، پژوهشکده حمل و نقل وزارت راه، چاپ دوم، زمستان 1384.
[2]           Hosking, J. R., "Road Aggregate and Skidding", Transport Research Laboratory, Department of Transport, State-of-Art, Review 4, HMSO, London, 1992.
[3]        سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‏ای کشور، "سالنامه آماری حمل و نقل جاده‏ای"، دفتر فناوری اطلاعات، 1388.
[4]        جان‏محمدی، ا.، "بررسی تأثیر شیارهای با عمق متغیر بر مقاومت لغزشی سطح رویه"، پایان‏نامه کارشناسی ارشد، دانشکده عمران، دانشگاه تربیت مدرس، ایران، 1388.
[5]           Lee, Y. P. K., Fwa, T. F., Choo, Y. S., "Skid Resistance Evaluation of Concrete Pavement Surfaces", Journal of the Eastern Asia Society for Transportation Studies, 2003, 5, 972-984.
[6]           Hall, J. W., Smith, K. L., Littleton, P., "Texturing of Concrete Pavements", NCHRP Project 10-67, Report 634, 2009.
[7]           Ardani, A., "Implementation of Proven PCCP Practices in Colorado", Colorado Department of Transportation, Report No. CDOT-DTD-R-2006-9, 2006.
[8]                    حسنی، ا.، "اصطکاک در رویه‏های روسازی راه"، جزوه ‏                     آموزشی، 1388.
[9]     طاری‏بخش، م.، "بررسی عوامل مؤثر بر مقاومت لغزندگی روسازی‏های بتنی راه"، پایان‏نامه کارشناسی ارشد، دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، ایران، 1390.