تحلیل کلیدی تأثیر فشار متعادل کننده زمینِ سپرِ EPB در جابجایی‌های سینه-کار تونل به روش عددی (مطالعه موردی تونل انتقال آب ابوذر تهران)

نوع مقاله : یادداشت پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده فنی، دانشگاه ارومیه

2 گروه مهندسی معدن، دانشکده فنی، دانشگاه ارومیه

چکیده

تونل ابوذر در طول مسیر دارای روباره‌های با ضخامت‌های مختلفی است. به این منظور در چهار مقطع در طول مسیر در فواصل 500، 750 ، 950، و 1200 متر از دهانه تونل که نسبت ضخامت روباره به قطر تونل به ترتیب 10/1، 33/1، 56/1 و 70/1 است، فشار نگهداری سینه‌کار تونل با استفاده از روش‌های مختلف تجربی و تحلیلی برآورد شده است. به علت پدیده قوس فشار در بالای سینه‌کار تونل مقدار فشار نگهداری سینه‌کار برآورد شده از هر یک از روش‌های تجربی و تحلیلی با افزایش ضخامت روباره تغییر چندانی ندارد. تأثیر فشار نگهداری اعمال شده بر سینه‌کار تونل حاصل از روش‌های مختلف تجربی، تحلیلی و عملیاتی در میزان جابجایی‌ها به روش عددی با استفاده از نرم‌افزار سه بعدی FLAC3D در مقاطع مختلف تونل مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان می-دهد با افزایش ضخامت روباره یا نسبت ضخامت روباره به قطر تونل، با اعمال فشار نگهداری سینه‌کار به روش‌های تجربی و تحلیلی، میزان جابجایی‌های حاصل از مدل سازی سینه‌کار تونل با نرم‌افزار سه بعدی FLAC3D برای نسبت ضخامت روباره به قطر تونل بیشتر از 56/1، خیلی بیشتر از نسبت ضخامت روباره به قطر برابر 33/1 است. نتایج نشان می‌دهد که روش‌های تجربی و تحلیلی بر اساس پدیده قوس فشار، برآورد مناسبی از فشار نگهداری سینه‌کار با افزایش ضخامت روباره برای حفر تونل به روش سپر متعادل کننده فشار زمین حاصل نمی‌نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A critical analysis of the effect of earth pressure balance (EPB) on displacements of tunnel face by numerical modeling (Case study of Abuzar water transitional tunnel)

نویسندگان [English]

  • Mehdi Assadoulahi 1
  • Hassan Moomivand 2
1 Faculty of Engineering, Urmia University, Urmia 1531157561, Iran
2 Faculty of Engineering, Urmia University, Urmia 1531157561, Iran
چکیده [English]

Overburden has different thickness along the Abuzar water transitional tunnel. For this reason, tunnel face support pressure has been estimated for four different sections having ratio of overburden thickness to diameter of 1.1, 1.33, 1.56 and 1.7 respectively by different empirical and analytical methods. Estimated tunnel face support pressure using each of empirical and analytical methods does not have a considerable variation with an increase of the overburden thickness. Effect of face support pressure using different empirical and analytical methods and the practical measured pressure on the values of face displacements of the tunnel have been investigated in four different sections of tunnel by numerical modeling using FLAC3d software. The results show that values of displacements from the tunnel face modeling using FLAC3d software have a considerably greater value for overburden having a thickness of greater than 6.8 m in comparison with the overburden thickness of smaller than 5.8 m. The empirical and analytical methods cannot estimate acceptable value of face support pressure of tunnel with an increase of the overburden thickness for a tunnel excavated by earth pressure balance (EPB).

کلیدواژه‌ها [English]

  • "EPB"
  • "face support pressure"
  • "numerical modeling"
اسدالهی م، "بررسی تأثیر فشار متعادل کننده زمینِ سپرِ EPB در رفتار مکانیکی سینه­کار تونل با استفاده از نرم­افزار FLAC3D (مطالعه موردی تونل انتقال آب ابوذر تهران)"، پایان­نامه کارشناسی ارشد دانشگاه ارومیه، دانشکده فنی گروه معدن، 1392.
حسن­پور م، "برآورد فشار بهینه سینه­کار در تونل­سازی مکانیزه و بررسی تأثیر پارامترهای زمین بر جبهه­کار با استفاده از نرم­افزار FLAC3D"، پایان­نامه کارشناسی ارشد دانشگاه ارومیه، دانشکده فنی گروه معدن، 1397.
رضایی فرعی ا ح، بابائی س، "بررسی اثرات پارامترهای مختلف در تعیین میزان بهینه فشار جبهه­کار تونل­های مکانیزه در خاک­های رسی- سیلتی"، نشریه مهندسی عمران و محیط زیست، 1396، 47 (3)، 33- 45.
مؤسسه منهدسین مشاور ساحل، "گزارش روش اجرای تونل انتقال آب ابوذر"،1390.
Ahmed M, Iskander M, “Evaluation of tunnel face stability by transparent soil models”, Tunnelling and Underground Space Technology”, 27, 101-110, 2012.
Broere, W, Tunnel “Face Stability and New CPT Applications”, Delft University press, 2001.
Chen RP, Li J, Kong LG, Tang LJ, “Experimental study on face instability of shield tunnel in sand”, Tunnelling and Underground Space Technology, 2011, 33, 12-21.
Grasso P, Mahtab A, Xu S, “Mechanized Tunneling in Urban Areas: Design Methodology and Construction Control”, Taylor & Francis Group, 2008.
Idinger G, Aklik P, Wu W, Borja RI, “Cetrifuge model test on the face stability of shallow tunnel”, Acta Geotechnica, 2011, 6, 105-117.
Kasper T, Meschke G, “Influence of face pressure on the grouting pressure and TBM design in soft ground tunnel”, Tunnelling and Underground Space Technology, 2006, 21‚ 160-171.
Kim SH, Tonon F, “Face stability and required support pressure for tbm driven tunnels with ideal face membrane-drained case”, Tunneling and Underground Space Technology, Elsevier, 2010.
Li, W, Emerialut, F, Kastner R, and Zhang, ZX, “Stability analysis of large slurry shield-Driven Tunnel in soft clay”, Tunnelling and Underground Space Technology, 2009, 24, 472-481.
Liu W, Luo X, Hu L, Yang Y, “3D Tunnel face stability of cross-river shield tunnel considering water pressure”, EJGE, 2016a, 21, Bund, 15, 4807-4819.
Liu W, Wu W, Lina Hu L, Yongxuan Yang Y, “Analysis of limit support pressure on tunnel face below the river bed”, International Journal of Simulation Systems, Science and Technology, 2016b, 17, (39), 1-6.
Mollon G, Dias D, Soubra AH, “Rotaional failure mechanisms for the face stability analysis of tunnels driven by a pressurized shield”, International Journal for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics, 2014, 35, 1363-1388.
Mollon G, Dias D, Soubra AH, “Probabilistic analysis of circular tunnel in homogenous soils using response surface methodology”, Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, 2014, 135, 1314-1325.
Khezri N, Mohamad H, Fatahi B, “Stability assessment of tunnel face in a layered soil using upper bound theorem of limit analysis”, Geomechanics and Engineering, 2016, 11 (4), 471-492.
Perazzelli P, Leone T, Anagnostou G, “Tunnel face stability under seepage follow condtions”, Tunnelling and Underground Space Technology, 2014, 43, 459-469.
Sun S, Pei H, Zhang S, “Analysis of face stability and ground settlement in EPB shield tunnelling for the nanjing metro”, The Geological Society of London, IAEG, Paper Number 274, 2006.
Tanaku D, Otani J, Mukunoki T, “Application of X-ray CT boundary value problems in geotechnical engineering: research on tunnel face failure”, Geocongress, 2006, 1-6.
Terzaghi K, “Theoretical soil mechanics”, New York: Wiley, 1943.
Toan ND, “TBM and lining-Essensial Interface”, M.Sc Thesis, Politecnico di Torino, Italy, 2006.