کلیدواژه‌ها = آبشکن نفوذپذیر
بررسی اثر نوع آبشکن بر تغییرات توپوگرافی بستر در قوس 90 درجه ملایم در شرایط مستغرق

دوره 47.1، شماره 86، خرداد 1396، صفحه 73-80

پریسا کوچک؛ سیدمحمود کاشفی پور؛ مهدی قمشی؛ احمد فتحی