کلیدواژه‌ها = Barrel vault
Effect of brick arrangement on the load-bearing capacity of a semi-circular brick masonry barrel vault: experimental study and micro-modeling

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 تیر 1402

10.22034/ceej.2023.53502.2184

سعید سینائی؛ اسماعیل ایزدی زمان آبادی؛ سید جلیل حسینی