کلیدواژه‌ها = ذرات نخبه
روش ذرات نخبه در بهینه سازی گسسته سازه ها

دوره 52.3، شماره 108، آذر 1401، صفحه 39-48

10.22034/jcee.2019.9479

رضا سجودی زاده؛ سعید قلی زاده قلعه عزیز