کلیدواژه‌ها = مدل عددی فلوتردی
بررسی تأثیر آستانه بر جریان عبوری از دریچه قطاعی در شرایط آزاد

دوره 50.3، شماره 100، آذر 1399، صفحه 9-19

10.22034/jcee.2020.23384.1568

محمد مهدی حیدری؛ سحر کرمی؛ محمد حسن ادیب راد