کلیدواژه‌ها = آزمایش سه محوری
ارزیابی عددی و آزمایشگاهی اثر دانه بندی و شکل ذرات بر رفتار مکانیکی خاک های دانه ای

دوره 52.4، شماره 109، بهمن 1401، صفحه 35-48

10.22034/jcee.2021.36723.1874

نازنین محبوبی مطلق؛ احمدرضا محبوبی اردکانی؛ علی نورزاد


بررسی رفتار ترمومکانیکی مخلوطهای ماسه- بنتونیت سیمانی و غیر سیمانی

دوره 50.2، شماره 99، شهریور 1399، صفحه 51-59

10.22034/jcee.2020.11463.1304

سید نیما میر محمدی؛ آتنا شیراسب؛ امیر حمیدی