کلیدواژه‌ها = پی نواری
بررسی عددی توان باربری پی‌های نواری هم‌جوار واقع بر ماسه

دوره 48.4، شماره 93، بهمن 1397، صفحه 25-33

10.22034/ceej.2019.8506

محمدعلی شکوهی قهفرخی؛ مهدی ویس کرمی؛ نادر هاتف