کلیدواژه‌ها = بتن بازیافت‌ شده
بررسی آزمایشگاهی استفاده از بتن بازیافت‌ شده در لایه زیراساس روسازی‌های راه

دوره 44.4، شماره 77، اسفند 1393، صفحه 1-11

وحید آین؛ سیّدمسعود نصرآزادانی؛ علیرضا خاوندی خیاوی؛ محمدحسین امین فر؛ جواد علیزاده صومعه