نویسنده = مهدی قمشی
بررسی آزمایشگاهی تأثیر طول سرریزهای مستغرق بر الگوی رسوب و تراز آب در ‌پیچان‏ رود

دوره 43.1، شماره 70، خرداد 1392، صفحه 51-60

---

محمد همتی؛ سیدمحمود کاشفی پور؛ مهدی قمشی