نویسنده = ���������������� ����������
بررسی فرآیند اندرکنش خاکستر بادی و خاک‌های رسی با دامنه خمیری زیاد از دیدگاه ریزساختاری

دوره 49.4، شماره 97، اسفند 1398، صفحه 1-14

وحید رضا اوحدی؛ مرتضی دیرانلو؛ پوریا رسولی