نویسنده = ������ �������� �������� ���������� ��������