نویسنده = ������������ ������������ ������������
توسعه الگوریتم تولید رکوردهای تکیه‌گاهی غیریکنواخت با استفاده از روش المان مرزی سه‌بعدی در حوزه زمان

دوره 49.2، شماره 95، شهریور 1398، صفحه 47-57

محسن ایثاری؛ رضا تاری نژاد؛ عبداله سهرابی بیدار