نویسنده = سیدمحمود کاشفی پور
بررسی اثر سازه هوادهی بر الگوی جریان و قدرت جریان ثانویه و توزیع تنش برشی در قوس ملایم 90 درجه

دوره 52.4، شماره 109، بهمن 1401، صفحه 215-224

10.22034/jcee.2020.11225

پری ملکی؛ جواد احدیان؛ سیدمحمود کاشفی پور؛ منوچهر فتحی مقدم؛ انتون اشلایز


بررسی اثر نوع آبشکن بر تغییرات توپوگرافی بستر در قوس 90 درجه ملایم در شرایط مستغرق

دوره 47.1، شماره 86، خرداد 1396، صفحه 73-80

پریسا کوچک؛ سیدمحمود کاشفی پور؛ مهدی قمشی؛ احمد فتحی