نویسنده = �������������� ����������������������� ��������