نویسنده = ������������ �������� ��������
شناسایی مودال سد بتنی قوسی با استفاده از روش ترکیبی تجزیه دامنه فرکانس و تبدیل موجک

دوره 46.3، شماره 84، آذر 1395، صفحه 17-29

آرمان روشن روان؛ رضا تاری نژاد؛ مجید دامادی پور؛ حامد محجوب