نویسنده = علی اکبر گلشنی
شبیه‌سازی لرزه‌ای مونوپایل‌های فراساحلی تحت بار موج در خاک ماسه‌ای

دوره 52.4، شماره 109، بهمن 1401، صفحه 59-74

10.22034/jcee.2021.34446.1906

علی عسگری؛ شکوفه السادات علوی؛ علی اکبر گلشنی