نویسنده = حمیدرضا ناصرسعید
مقاومت ضربه‌ای بتن حاوی الیاف فولادی تحت شرایط مختلف عمل‌آوری: مطالعه آزمایشگاهی و تحلیل آماری

دوره 49.1، شماره 94، خرداد 1398، صفحه 109-121

10.22034/ceej.2019.8961

محمد محتشم‌ معین؛ سیّدیاسین موسوی؛ رحمت مدندوست؛ حمیدرضا ناصرسعید