نویسنده = محمد رضا اصفهانی
تحلیل مقاومت و شکل‌پذیری ستون‌های ساخته شده از بتن پرمقاومت با مشخصات غیر‏قطعی

دوره 42.3، شماره 68، آذر 1391، صفحه 1-12

---

محمد رضا اصفهانی؛ فرزاد شهابیان؛ سیدمحمد صابری زاده