نویسنده = مجتبی عباسی
بررسی اثر زئولیت بر مقاومت برشی خاک ماسه‌ای بابلسر، تثبیت‌ شده با سیمان

دوره 49.1، شماره 94، خرداد 1398، صفحه 89-96

10.22034/ceej.2019.8959

عیسی شوش پاشا؛ مجتبی عباسی؛ حسین ملاعباسی