نویسنده = ���������� ������ ��������
بررسی عددی اثر ستون‌های سنگی بر کاهش پتانسیل روانگرایی

دوره 49.2، شماره 95، شهریور 1398، صفحه 119-129

هاله مشگین قلم؛ مسعود حاجی علیلوی بناب؛ سید کاظم رضوی


بررسی عددی سه‌بعدی رفتار سیستم میخ‌گذاری خاک به روش تفاضل محدود

دوره 48.1، شماره 90، خرداد 1397، صفحه 23-33

سید کاظم رضوی؛ مسعود حاجی علیلوی بناب؛ امیرحسن رضایی فرعی