نویسنده = سیدحسین میرزینلی
ارزیابی عمق نفوذ بمب در سنگ‌های با RMR>90

دوره 51.3، شماره 104، آبان 1400، صفحه 125-135

10.22034/jcee.2020.11037.1296

ایوب الیاسی؛ سیدحسین میرزینلی