نویسنده = �������������� ����������
تحلیل ریسک احتمالاتی حوادث سیل با استفاده از تابع مفصل سه‌متغیره

دوره 46.4، شماره 85، اسفند 1395، صفحه 63-75

عثمان محمدپور؛ یوسف حسن زاده؛ احمد خدادادی؛ بهرام ثقفیان