نویسنده = ���������� �������������� ������������
مقایسه روش‌های ارزیابی سریع آسیب‌پذیری لرزه‌ای برای ساختمان‌های مسکونی در تبریز با بکارگیری فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

دوره 49.1، شماره 94، خرداد 1398، صفحه 123-137

سیدعلی موسوی خلخالی؛ مهدی پورشاء؛ حسن افشین؛ محمدرضا چناقلو