نویسنده = �������� ������ ���������������� ����������