نویسنده = ���������� ��������
مدل‌سازی عددی جریان گل‌آلود در مخزن سد دز

دوره 49.1، شماره 94، خرداد 1398، صفحه 77-88

محمدرضا زایری؛ مهدی قمشی


مطالعه آزمایشگاهی تأثیر زبری بر روی پروفیل‌های سرعت و غلظت بدنه جریان غلیظ رسوبی

دوره 45.4، شماره 81، اسفند 1394، صفحه 19-28

مهدی دریائی؛ سیدمحمود کاشفی‌پور؛ مهدی قمشی