نویسنده = ������������ �������� ��������
بررسی تأثیر موانع گابیونی شکل بر رسوبات عبوری

دوره 52.4، شماره 109، بهمن 1401، صفحه 141-150

10.22034/jcee.2021.45190.2021

مهدی درخشان نیا؛ مهدی قمشی؛ سعید اسلامیان؛ سیدمحمود کاشفی پور